پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان علوم انسانی 3 360

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان علوم انسانی 3 360 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان علوم انسانی 3 360 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان علوم انسانی 3 360 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

دانلود

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان نسخه اصلی این پرسشنامه شامل 9 زیر مقیاس و 36 ماده است كه گارنفسكی و همكاران(2001) آن را به منظور ارزیابی نحوة تفكر افراد بعد از تجربة رخدادهای تهدیدكننده یا استرس زای زندگی ابداع كرده اند و شامل راهبردهای منفی(سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه آمیز پنداری) و راهبردهای مثبت (پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تمرکز مجدد مثبت و دیدگاه پذیری)است. پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه­ای (همیشه، اغلب اوقات، معمولا، گاهی و هرگز)تنظیم شده است. سازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت، منفی و کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 91/0، 86/0، 93/0 گزارش کرده اند(گارنفسکی و همكاران، 2001). نسخه فارسی این پرسشنامه توسط حسنی(1389) تدوین شده است. اعتبار زیر مقیاس های نسخه فارسی بر اساس رئش های همسانی درونی 76/0 تا 92/0 و بازآزمایی 51/0 تا 77/0 گزارش شده است(حسنی، 1389). همچنین امین آبادی(1388) روایی سازه این پرسشنامه را از طریق تحلیل عملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه اصلی مورد بررسی قرار داد و در نتیجه،36 ماده به 26 ماده و 9 زیر مقیاس به 4 زیر مقیاس (سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری، مقابله، مثبت اندیشی، سرزنش دیگران)کاهش یافت. ضرایب اعتبار زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه  به ترتیب 77/0، 70/0، 76/0، 64/0 و 70/0 گزارش شده است.  
منتشر شده در
 • بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای علوم انسانی 141 614
 • بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای علوم انسانی 141 614 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در…

 • پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,657
 • پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,657 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,657 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,657 در لینک زیر موجود…

 • مدیریت استراتژیك مدیریت 20 677
 • مدیریت استراتژیك مدیریت 20 677 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مدیریت استراتژیك مدیریت 20 677 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مدیریت استراتژیك مدیریت 20 677 در لینک زیر موجود میباشد از لحاظ…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دره شهر جغرافیا 1 1,025
 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دره شهر جغرافیا 1 1,025 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نقشه کاربری اراضی شهرستان دره شهر جغرافیا 1 1,025 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی علوم انسانی 101 571
 • عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی علوم انسانی 101 571 دریافت محصول کامل و اصلی درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی علوم انسانی 101 571 از سایت…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائنات جغرافیا 1 1,095
 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائنات جغرافیا 1 1,095 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائنات جغرافیا 1 1,095 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب نقشه ی زمین شناسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *