«مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41 علوم انسانی 133 528

«مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41 علوم انسانی 133 528 دریافت محصول کامل و اصلی درباره «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41 علوم انسانی 133 528 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41 علوم انسانی 133 528 در لینک زیر موجود میباشد «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41

دانلود

«مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره 41 چكیده: 1 مقدمه: 3 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان مسئله 7 4-1اهداف تحقیق و ضرورت آن. 7 5-1چهار چوب نظری تحقیق. 8 6-1فرضیات تحقیق. 8 7-1 حدود مطالعاتی. 9 8-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 13 2-2- رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا 14 1-2-2 ایالات متحده آمریكا 14 1-1-2-2 موارد عدول از GAAP. 17 2-1-2-2 دام های مادر تولید مثلی كه در خود واحد پرورش داده شده اند: 18 3-1-2-2 مالیاتهای معوق. 18 4-1-2-2 حسابداری موجودی بذر و دام 18 5-1-2-2 اقلام موجودی آماده فروش مجدد: 18 6-1-2-2 نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از دام تولید مثلی) 19 7-1-2-2 نحوه برخورد با دام تولید مثلی (داشتی) كه در دامداری یا مزرعه پرورش داده شده باشند: 21 8-1-2-2 روش هزینه یابی جذبی كامل: 23 9-1-2-2 نحوه برخورد با موجودی دامهای تولید مثلی خریداری شده: 24 10-1-2-2 شناسائی درآمدـ فروش موجودی دامهای تولید مثلی: 25 11-1-2-2 روشهای ارزشگذاری: 25 2-2-2 اروپا 26 1-2-2-2 شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها 27 2-2-2-2  متدولوژی حسابداری FADN: 29 3-2-2 كانادا 33 4-2-2 انگلستان. 35 5-2-2 استرالیا 35 6-2-2 نیوزلند 36 7-2-2 هنگ كنگ… 38 8-2-2 آفریقای جنوبی. 38 3-2 بخش دوم – رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو وشیر طبق استاندارد بین المللی شماره 41  41 4-2 بخش سوم – رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در ایران. 44 1-4-2 شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی. 45 2-4-2 بنیاد مستضعفان: 48 1-2-4-2 نحوه محاسبات قیمت تمام شده تولیدات دامداری: 50 2-2-4-2 بازیافت هزینه خوراك مصرفی از طریق كود تولیدی دامداری. 56 3-4-2  بهای تمام شده در گاوداریهای خصوصی. 57 1-3-4-2 نحوه تفكیك و نگهداری دامها: 58 2-3-4-2  طبقه بندی دامها در صورتهای مالی. 60 3-3-4-2 نحوه تخصیص هزینه استهلاك دامهای شیری. 61 4-3-4-2 نحوه محاسبه بهای تمام شده جنین. 61 5-3-4-2 نحوه برخورد با گوساله های مرده زا (پس از 5/6 ماهگی) 61 6-3-4-2 وجوه افتراق و اشتراك با استاندارد بین المللی شماره41. 64 5-2 سوابق تحقیق و سیستمهای پیشنهادی. 67 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 72 2-3 روش تحقیق. 73 3-3 جامعه آماری. 73 4-3 نمونه آماری. 74 5-3 آزمون كفایت تعداد پاسخ دهندگان. 76 6-3 متدولوژی تحقیق: 76 7-3 روش آماری. 77 8-3 روش جمع اواری اطلاعات.. 78 9-3مدل تحلیلی تحقیق. 79 10-3 روایی و پایایی پیاین نامه 79 1-10-3 قابلیت اعتبار (روائی) 79 2-10-3 قابلیت اطمینان (پایایی) 81 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 83 2-4 یافته های تحقیق كتابخانه ای. 83 3-4 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق میدانی. 84 4-4 آزمون فرضیات.. 86 1-4-4 آزمون فرضیه اول: بازار استان تهران یك بازار فعال است. 86 1-1-4-4 فرضیه فرعی اول: 86 2-1-4-4 فرضیه فرعی دوم: 87 2-4-4 آزمون فرضیه دوم: 88 3-4-4  آزمون فرضیه سوم: 89 4-4-4  آزمون فرضیه چهارم: 90 5-4-4  آزمون فرضیه پنجم: 91 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 94 2-5 نتایج حاصل از تحقیق: 94 3-5 پیشنهادات: 96 4-5 محدودیتهای تحقیق: 96 پیوست ها  پیوست الف) پرسشنامه 100 پیوست ب) جداول و نتایج آماری. 103 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 117 منابع لاتین: 118 چکیده لاتین. 120       جدول1ـ2: روش ارزشگذاری گاو و شیر در ایالت متحده آمریكا طبق پیشنهادات FFSC.. 26 جدول 2-2 تقسیم بندی كمیته  در مورد دارائیهای مولد 34 جدول 3-2 روش ارزش گذاری گاو و شیر در سایر كشورهای دنیا 40 جدول 4-2 انواع داراییهای زیستی. 43 جدول 5-2 نحوه برخورد حسابداری با گاو شیر. 65 جدول 1-3  تعداد واحدهای دارای سیستم حسابداری موجود در هر شهرستان. 74 جدول 2-3 تعداد واحدهای پاسخگو در هر شهرستان. 75     چكیده:  هدف تحقیق حاضر، بررسی رویه های حسابداری دامپروری پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی شماره 41[1] و سیستمهای هزینه یابی گاو و شیر در ایران در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. نهایتاً میزان تطابق رویه های پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 41 با سیستمهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  به این ترتیب بخش كتابخانه ای پژوهش حاضر با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبیات حسابداری استخراج گردید و مبنای طراحی سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقیق قرار گرفت. در بخش میدانی تحقیق، اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری مورد بررسی شامل گاوداری های استان تهران بوده است. این تحقیق شامل پنج فرضیه می باشد. فرضیه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسی قرار داده و به دو فرضیه فرعی قابل تقسیم است. فرضیه فرعی اول فعال بودن بازار شیر استان تهران و فرضیه فرعی دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح می نماید. نتایج فرضیه های فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 انجام شده و نشان می دهد كه این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد. فرضیه دوم در ارتباط با این مسئله مطرح شده است كه اثر تغییرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شیر قادر است تغییرات در این دارایی ها را به نحو مناسب تری نشان دهد. این فرضیه نیز با روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شده است. فرضیه سوم عدم امكان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده شیر و فرضیه چهارم امكان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده گاو در استان تهران مطرح می نماید. این فرضیه ها به همان روش و در سطح معنی داری 05/0 مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.  فرضیه پنجم در ارتباط با عدم پذیرش تغییر روش هزینه یابی گاو و شیر و پیروی از روش پیشنهاد شده در استاندارد 41، توسط دامداری های استان تهران می باشد. این فرضیه نیز به روش t-Test در سطح معنی داری 05/0 آزمون شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در پایان نیز نظرات و پیشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدودیت هایی كه حین انجام تحقیق به وجود آمده اند عنوان شده است. مقدمه: دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است كه تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یك صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یك سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تكنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.     [1].IAS41
منتشر شده در
 • کلید اپراتوری و برنامه نویسی کنترلر هایدن هاین مکانیک 175 1,777
 • کلید اپراتوری و برنامه نویسی کنترلر هایدن هاین مکانیک 175 1,777 دریافت محصول کامل و اصلی درباره کلید اپراتوری و برنامه نویسی کنترلر هایدن هاین مکانیک 175 1,777 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاب آوری مدیریت 31 603
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاب آوری مدیریت 31 603 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاب آوری مدیریت 31 603 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق…

 • پاور پوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی(نام درس : زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم ( رشته مهندسی کامپیوتر )) کامپیوتر 333 1,163
 • پاور پوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی(نام درس : زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم ( رشته مهندسی کامپیوتر )) کامپیوتر 333 1,163 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاور پوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی(نام…

 • دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی معماری 22 542
 • دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی معماری 22 542 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی معماری 22 542 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی معماری…

 • پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس علوم انسانی 5 494
 • پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس علوم انسانی 5 494 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس علوم انسانی 5 494 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • سوالات محاسبات عمران سال 83 پایه 2 همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فنی و مهندسی 15 1,483
 • سوالات محاسبات عمران سال 83 پایه 2 همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فنی و مهندسی 15 1,483 دریافت محصول کامل و اصلی درباره سوالات محاسبات عمران سال 83 پایه 2 همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فنی و مهندسی 15 1,483…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *