مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 136 7,310

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 136 7,310 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 136 7,310 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 136 7,310 در لینک زیر موجود میباشد مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان مساله 8 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9 5-1  فرضیه های تحقیق. 15 6-1  اهداف و ضرورتهای پژوهش.. 16 7-1  حدود مطالعاتی. 16 1-7-1 قلمرو موضوعی. 16 2-7-1 قلمرو مکانی. 16 3-7-1 قلمرو زمانی. 16 8-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 20 2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار. 20 1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. 22 2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. 23 1-2-2-2 تمرکز مالکیت.. 24 2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد 26 3-2-2-2 واسطه های خارجی. 27 4-2-2-2 دسترسی به بازار. 28 5-2-2-2 معامله ی اینترنتی. 29 6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه 30 7-2-2-2  هزینه های معامله 31 8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی. 32 9-2-2-2 محصولات.. 34 10-2-2-2 پذیرش متقابل. 36 11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء. 36 12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی 37 13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها 38 14-2-2-2 راهبری شرکتی. 39 15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها 40 16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. 41 17-2-2-2 موارد دیگر. 41 3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. 43 1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام 43 2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44 3-3-2 هزینه های اجرای سفارش: 44 4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی: 44 5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست : 45 6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45 7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47 3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47 4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49 5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50 6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51 7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52 8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53 9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53 10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54 11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55 4-2 پیشینه تحقیق. 56 1-4-2 خارجی. 56 2-4-2 داخلی. 57 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 59 2-3 طرح تحقیق. 60 3-3 روش اجرای  تحقیق. 60 4-3مدل مفهومی تحقیق. 61 5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی. 61 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 64 7-3  متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64 1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) : 64 2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64 8-3 روش تحلیل داده ها 65 9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 66 10-3 روش آزمون فرضیه ها 67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 69 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 69 3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 70 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 71 5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72 1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 72 2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 74 3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: 76 4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: 78 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 82 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83 1-2-5 نتایج فرضیه اول. 83 2-2-5 نتایج فرضیه دوم 83 3-2-5 نتایج فرضیه سوم 84 3-2-5 نتایج فرضیه چهارم 84 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 84 4-5 پیشنهادها 84 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 85 2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 85 پیوست ها پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384. 87 پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385. 89 پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386. 91 پیوست د:نام شرکتها در سال 1387. 93 پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388. 95 منابع و ماخذ  منابع فارسی. 117 منابع لاتین. 118 چکیده لاتین. 119       جدول ( 1-1) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام 11 جدول(1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 70 جدول(2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S برای متغیرهای وابسته 71 جدول(3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در. 72 جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73 جدول  (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73 جدول  (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.. 74 جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست   75 جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست   75 جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79 جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79 جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در  79 جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 80     چكیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد . واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود       مقدمه: تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند. نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.   [1]- Liquid Market [2]- Underwriters
منتشر شده در
 • مقاله تغییر محیط اوراكل 8 oracle فناوری اطلاعات 25 1,305
 • مقاله تغییر محیط اوراكل 8 oracle فناوری اطلاعات 25 1,305 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله تغییر محیط اوراكل 8 oracle فناوری اطلاعات 25 1,305 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقاله تغییر…

 • کتاب آموزش مرجع php کامپیوتر 200 1,078
 • کتاب آموزش مرجع php کامپیوتر 200 1,078 دریافت محصول کامل و اصلی درباره کتاب آموزش مرجع php کامپیوتر 200 1,078 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب کتاب آموزش مرجع php کامپیوتر 200 1,078 در…

 • دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مدیریت 35 770
 • دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مدیریت 35 770 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مدیریت 35 770 از سایت اصلی و…

 • تحقیق معرفی نرم افزار سیستم مدیریت محتوی یا (cms) کامپیوتر 120 1,233
 • تحقیق معرفی نرم افزار سیستم مدیریت محتوی یا (cms) کامپیوتر 120 1,233 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق معرفی نرم افزار سیستم مدیریت محتوی یا (cms) کامپیوتر 120 1,233 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری کارآموزی 175 579
 • گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری کارآموزی 175 579 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری کارآموزی 175 579 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری کارآموزی…

 • بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی علوم انسانی 106 956
 • بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی علوم انسانی 106 956 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی علوم انسانی 106 956 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *