مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 331

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 331 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 331 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 331 در لینک زیر موجود میباشد مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان مساله 8 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9 5-1  فرضیه های تحقیق. 15 6-1  اهداف و ضرورتهای پژوهش.. 16 7-1  حدود مطالعاتی. 16 1-7-1 قلمرو موضوعی. 16 2-7-1 قلمرو مکانی. 16 3-7-1 قلمرو زمانی. 16 8-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 20 2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار. 20 1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. 22 2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. 23 1-2-2-2 تمرکز مالکیت.. 24 2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد 26 3-2-2-2 واسطه های خارجی. 27 4-2-2-2 دسترسی به بازار. 28 5-2-2-2 معامله ی اینترنتی. 29 6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه 30 7-2-2-2  هزینه های معامله 31 8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی. 32 9-2-2-2 محصولات.. 34 10-2-2-2 پذیرش متقابل. 36 11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء. 36 12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی 37 13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها 38 14-2-2-2 راهبری شرکتی. 39 15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها 40 16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. 41 17-2-2-2 موارد دیگر. 41 3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. 43 1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام 43 2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44 3-3-2 هزینه های اجرای سفارش: 44 4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی: 44 5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست : 45 6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45 7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46 2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47 3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47 4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49 5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50 6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51 7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52 8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53 9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53 10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54 11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55 4-2 پیشینه تحقیق. 56 1-4-2 خارجی. 56 2-4-2 داخلی. 57 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 59 2-3 طرح تحقیق. 60 3-3 روش اجرای  تحقیق. 60 4-3مدل مفهومی تحقیق. 61 5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی. 61 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 64 7-3  متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64 1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) : 64 2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64 8-3 روش تحلیل داده ها 65 9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 66 10-3 روش آزمون فرضیه ها 67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 69 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 69 3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 70 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 71 5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72 1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 72 2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 74 3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: 76 4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: 78 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 82 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83 1-2-5 نتایج فرضیه اول. 83 2-2-5 نتایج فرضیه دوم 83 3-2-5 نتایج فرضیه سوم 84 3-2-5 نتایج فرضیه چهارم 84 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 84 4-5 پیشنهادها 84 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 85 2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 85 پیوست ها پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384. 87 پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385. 89 پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386. 91 پیوست د:نام شرکتها در سال 1387. 93 پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388. 95 منابع و ماخذ  منابع فارسی. 117 منابع لاتین. 118 چکیده لاتین. 119       جدول ( 1-1) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام 11 جدول(1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 70 جدول(2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S برای متغیرهای وابسته 71 جدول(3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در. 72 جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73 جدول  (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73 جدول  (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.. 74 جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست   75 جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست   75 جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77 جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79 جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون   برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79 جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در  79 جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 80     چكیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد . واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود       مقدمه: تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند. نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.   [1]- Liquid Market [2]- Underwriters
منتشر شده در
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس علوم انسانی 3 442
 • پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس علوم انسانی 3 442 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس علوم انسانی 3 442 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس علوم انسانی…

 • در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه حسابداری 189 622
 • در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه حسابداری 189 622 دریافت محصول کامل و اصلی درباره در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کهگیلویه جغرافیا 1 1,327
 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کهگیلویه جغرافیا 1 1,327 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نقشه ی زمین شناسی شهرستان کهگیلویه جغرافیا 1 1,327 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب نقشه ی زمین شناسی…

 • پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز شیمی 47 1,794
 • پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز شیمی 47 1,794 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز شیمی 47 1,794 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • دانلود اسکریپت شماره 5 تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب قالب و گرافیک 1 1,521
 • دانلود اسکریپت شماره 5 تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب قالب و گرافیک 1 1,521 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود اسکریپت شماره 5 تبادل لینک هوشمند و اتوماتیک به همراه آموزش نصب قالب و گرافیک…

 • تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی طرح های توجیهی و کارآفرینی 37 398
 • تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی طرح های توجیهی و کارآفرینی 37 398 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی طرح های توجیهی و کارآفرینی 37 398 از سایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *