مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر علوم انسانی 49 808

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر علوم انسانی 49 808 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر علوم انسانی 49 808 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر علوم انسانی 49 808 در لینک زیر موجود میباشد مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر

دانلود

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری بخش اول :مبانی نظری    9بخش دوم:کانون تفکر    16الف)نقش کانون های تفکر چیست؟    18ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا    19ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا    22د)موضوعات تحقیق    25بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر    28بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر    34الف)انواع کانون های تفکر    36ب)نوع وابستگی    36ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل    37د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته    45ه)سازمان وکارمندیابی    50و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر    52مبانی نظری    نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،”حکمرانی”است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).   دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی  به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).     دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.     به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)    حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)     ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند. بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.     درفرهنگ لغت امریکایی “هریتیج ” واژه “حکمرانی”به عنوان فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکمراندن، دولت معنا شده است. درفرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیر دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،1383،ص193)     طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).     شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا “همسایگی جهانی ما(1995)” آمده باشد:”حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،1383،ص 194)
منتشر شده در
 • اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده برق 17 1,413
 • اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده برق 17 1,413 دریافت محصول کامل و اصلی درباره اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده برق 17 1,413…

 • پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) علوم انسانی 9 465
 • پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) علوم انسانی 9 465 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) علوم انسانی 9 465 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه باورهای معرفت شناختی…

 • پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,530
 • پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,530 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,530 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی علوم انسانی 16 631
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی علوم انسانی 16 631 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی علوم انسانی 16 631 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود علوم انسانی 140 1,314
 • بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود علوم انسانی 140 1,314 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود علوم انسانی 140 1,314 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • پاورپوینت بررسی کاروانسرا علوم انسانی 34 553
 • پاورپوینت بررسی کاروانسرا علوم انسانی 34 553 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت بررسی کاروانسرا علوم انسانی 34 553 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت بررسی کاروانسرا علوم انسانی 34 553 در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *