مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنان علوم انسانی 97 663

مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنان علوم انسانی 97 663 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنان علوم انسانی 97 663 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنان علوم انسانی 97 663 در لینک زیر موجود میباشد مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنان

دانلود

مبانی نظری اقلام تعهدی سود در حسابداری، ضریب پایداری اقلام تعهدی، ضریب پایداری جریانهای نقدی، سود و پیش بینی سود آتی، سرمایه گذاران و واکنش های آنان توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیقتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docبخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::   2-1)مقدمه 13 ۲-۲)  مبانی نظری 14 2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری 14 2-2-1-1)حسابداری تعهدی 14 2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی 15 2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری 16 2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی 17 2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی 20 2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران 21 2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی 23 2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام 23 2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن 24 2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی 26 2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی 26 2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه 29 2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی 30 2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری 30 2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی 32 2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی 34 2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی 35 2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی 38 2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی 39 2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد 40 2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی 42 2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود 43 2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 44 2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی 45 2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 45 2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران 47 2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها 48 2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی 50 2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود 50 2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی 52 2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران 54 2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران 54 2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان 59 2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده 59 2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار 60 2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی 71 2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد 72 2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی 73 2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری 75 2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش 76 2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 76 2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور 83 ۲-۱ ) مقدمهكیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است كه در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهش ها در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش ها اثرات كیفیت گزارشگری مالی با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شركت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، كارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یكی از مسائلی كه همیشه مورد توجه تدوین كنندگان استانداردها، تهیه كنندگان گزارشات مالی و استفاده كنندگان از این گزارشات می باشد، وجود محتوای اطلاعاتی ارقام گزارش شده می باشد.در این میان برخی از ارقام حسابداری از جانب سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه می باشند. از جمله آنها سود حسابداری و توان پیش بینی کنندگی آن كه جهت ارزیابی جریانات نقدی و بازده سرمایه گذاری مورداستفاده قرار میگیرد، می باشند (اسماعیلی،۱۳۸۵). این پژوهش ها از آنجا دارای اهمیت هستند که حسابداری تعهدی متضمن قضاوتهای شخصی متعدد است. در تعیین سود، مشکلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تسهیم و تخصیص ها و ارزیابی ها وجود دارد. منتقدان این اتهام را بر سیستم حسابداری وارد می آورند که بجای محتوای اقتصادی رویدادها، محتوای حسابداری آنها را ثبت می نماید. برخی از رویدادهای اقتصادی اصلاً در سیستم حسابداری شناسایی نمی شوند. در حالی که رویدادهای دیگری که در اهمیت اقتصادی آنها جای تردید وجود دارد با تمام جزئیات مربوط ثبت می شوند (نوروش،۱۳۸۲).پژوهشگر فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است. •    گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری•    گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری•    گفتار سوم: ضریب پایداری جریان نقدی•    گفتار چهارم: مفاهیم سود و پیش بینی سود آتی•    گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش آنها•    گفتار ششم: پیشینه پژوهش ۲-۲)  مبانی نظری:2-2-1)گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری۲-۲-1-1)  حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی  (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که از این نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد . زمانی که ثبت درآمدها ، هزینه ها، دارایی ها و اموال ، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود .در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم ، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد .در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی ،در صورت های مالی شرکت ها ،اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی ”  بوجود می آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشدکه آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل استفاده کرده است (کوهن ، 2010). ۲-۲-1-2)  مفهوم اقلام تعهدی جونز(1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند. که در تمامی پژوهش های مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد. الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری  ب)اقلام تعهدی اختیاری . در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(دسای و همکاران ، 2009).
منتشر شده در
 • انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی علوم پزشکی 23 1,418
 • انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی علوم پزشکی 23 1,418 دریافت محصول کامل و اصلی درباره انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی علوم پزشکی 23 1,418 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب انتقال و…

 • دانلود تحقیق درموردعوامل بی حجابی عمران و نقشه کشی 40 530
 • دانلود تحقیق درموردعوامل بی حجابی عمران و نقشه کشی 40 530 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق درموردعوامل بی حجابی عمران و نقشه کشی 40 530 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی علوم انسانی 89 931
 • بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی علوم انسانی 89 931 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی علوم انسانی 89 931 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی سلامت روانی كاركنان…

 • روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب مقالات ترجمه شده isi 12 1,242
 • روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب مقالات ترجمه شده isi 12 1,242 دریافت محصول کامل و اصلی درباره روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب مقالات ترجمه شده isi 12 1,242…

 • پروپوزال (بررسی تعهد آور بودن اراده یک طرفه ) فقه و حقوق اسلامی 10 582
 • پروپوزال (بررسی تعهد آور بودن اراده یک طرفه ) فقه و حقوق اسلامی 10 582 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پروپوزال (بررسی تعهد آور بودن اراده یک طرفه ) فقه و حقوق اسلامی 10 582 از سایت اصلی و…

 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 762
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 762 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *