در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه حسابداری 189 614

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه حسابداری 189 614 دریافت محصول کامل و اصلی درباره در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه حسابداری 189 614 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه حسابداری 189 614 در لینک زیر موجود میباشد در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

دانلود

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك  صنعت و اندازه با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده:.. …1 مقدمه:.. 3 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 5 2-1بیان مسئله تحقیق. 6 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 4-1 اهداف تحقیق. 9 5-1 چارچوب نظری. 10 6-1 مدل  تحقیق: 13 1-6-1 متغیر های مستقل. 13 1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13 2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: 15 2-6- 1متغییر وابسته: 18 3-6- 1متغییر كنترل: 18 7-1 فرضیه های تحقیق. 19 8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 20 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه: 24 2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25 1-2-2 شاخص های غیر مالی. 26 2-2-2 شاخص های مالی. 28 3-2 معیارهای مالی سنتی. 28 1-3-2 بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28 2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29 3-3-2 بازده فروش.. 30 5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31 6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت.. 32 1-6-3-2 معیار اول – سود 32 2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم 33 3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود 34 4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. 34 4-2 دلایل مطرح شده EVA.. 35 1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش.. 36 2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37 4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. 39 1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39 2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. 40 3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. 40 4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41 5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق. 42 6-4-4-2 ذخیره LIFO.. 42 7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی. 43 8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43 9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44 10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. 44 11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45 5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. 45 6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. 46 7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه 47 8-4-2 استاندارد سازی EVA.. 48 9-4-2 دگرگونی EVA.. 50 10-4-2 تکامل EVA.. 50 11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52 12-4-2 كاربرد های EVA.. 52 1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52 2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA.. 54 13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. 56 14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. 57 15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA.. 58 16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA.. 59 1-16-4-2  ارزش افزوده بازار. 59 2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 60 17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش.. 60 18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62 19-4-2 هزینه سرمایه 62 20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62 21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63 22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63 23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64 1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی. 64 2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64 3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65 24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66 1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 66 2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک… 66 3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67 4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی. 68 25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68 26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68 27-4-2 مزایای EVA.. 69 28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70 29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. 71 1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71 2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72 3-29-4-2 بازی انتقال ریسک… 72 30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73 31-4-2 EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73 32-4-2 سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73 33-4-2 نتایج استفاده از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی. 73 34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74 35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE. 76 36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77 37-4-2 بازده سرمایه گذاری. 78 38-4-2 سیستم دو پونت.. 78 5-2 نتیجه گیری. 80 6-2 سابقه تحقیق. 81 1-6-2 تحقیقات خارجی. 82 2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران. 83 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 86 2-3 روش تحقیق. 86 3-3 جامعه مطالعاتی. 87 4-3 قلمرو تحقیق. 88 1-4-3 قلمرو  مکانی تحقیق. 88 2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 88 3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 88 5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 88 6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 89 1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89 8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 95 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه‏: 98 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 98 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 100 4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 101 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 102 2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 103 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 103 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106 3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110 4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137 5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 141 6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 143 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 146 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147 1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 147 2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 147 3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 148 1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف.. 148 2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب.. 148 3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج. 149 4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د 149 5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه 150 6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و. 150 7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز. 150 4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار. 151 5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 151 6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 152 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 152 4-5 پیشنهادها 153 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 154 2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 154 5-5 محدودیت های تحقیق. 155 پیوستها: جدول  مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 157 منابع و ماخذ: منابع فارسی: 162 منابع لاتین: 165 فهرست منابع اینترنتی. 168 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169   نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملكرد مالی انجام گرفته است.. 11 نگاره 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 99 نگاره  2-۴  آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 102 نگاره شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وارزش افزوده بازار (MVA)…… 103 نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 104 نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 104 نگاره شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 105 نگاره شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون. 106 نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش افزوده بازار (MVA) 107 نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 108 نگاره شماره (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 108 نگاره شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 109 نگاره شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون. 110 نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) وارزش افزوده بازار (MVA) 111 نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 112 نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 112 نگاره شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 113 نگاره شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون. 114 نگاره شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  بازده سرمایه گذاری (ROI) وارزش افزوده بازار (MVA) 115 نگاره شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 115 نگاره شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 116 نگاره شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 117 نگاره شماره (22-4) : خط و معادله رگرسیون. 117 نگاره شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  رشد سود هر سهم وارزش افزوده بازار (MVA) 118 نگاره شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119 نگاره شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120 نگاره شماره (26-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 121 نگاره شماره (27-4) : خط و معادله رگرسیون. 121 نگاره شماره (28-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  نرخ سود باقیمانده (RI) وارزش افزوده بازار (MVA) 122 نگاره شماره (29-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 123 نگاره شماره (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 124 نگاره شماره (31-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 125 نگاره شماره (32-4) : خط و معادله رگرسیون. 125 نگاره شماره (33-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ بازده فروش (ROS) وارزش افزوده بازار (MVA) 126 نگاره شماره (34-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 127 نگاره شماره (35-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 128 نگاره شماره (36-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 128 نگاره شماره (37-4) : خط و معادله رگرسیون. 129 نگاره شماره (38-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ قیمت به سود سهام(P/E) وارزش افزوده بازار (MVA) 130 نگاره شماره (39-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131 نگاره شماره (40-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131 نگاره شماره (41-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 132 نگاره شماره (42-4) : خط و معادله رگرسیون. 133 نگاره شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  نرخ سود پرداختی سهام (DPS) وارزش افزوده بازار (MVA) 134 نگاره شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134 نگاره شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 135 نگاره شماره (46-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 136 نگاره شماره (47-4) : خط و معادله رگرسیون. 136 نگاره 48-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی نه  فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره…… 138 نگاره49- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفكیكی از كلیه متغیر های تحقیق. 139 نگاره 50-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 140 نگاره 51-4.  یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك صنعت.. 142 نگاره شماره 52-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 144       چكیده: ارزیابی عملكرد مالی شركتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملكرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملكرد استفاده میكنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به كار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملكرد می پردازند .مهمترین جنبه ای كه توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملكرد در نظر گرفته می شود، این است كه آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یكی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛كه هزینه فرصت همۀ منابع به كار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به كار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملكردی است كه ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شركتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملكرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد كه 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود . فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد كه 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود . فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد كه به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد. فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملكرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد كه ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم كه در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملكرد مالی  نام برد. فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملكرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  كه  متغیر كنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شركتها بر ارتباط  بین معیارهای عملكرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  كه  متغیر كنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملكرد مالی شركتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شركتها  این معیارها را در كنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی كه همانا حداكثر كردن ثروت سهامداران است، به كار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همكاران[1] (1997) مطابقت كاملی را نشان میدهد.     [1].Melborn et all,1997
منتشر شده در
 • پاورپوینت اسکیزوفرنی روانشناسی 49 1,010
 • پاورپوینت اسکیزوفرنی روانشناسی 49 1,010 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت اسکیزوفرنی روانشناسی 49 1,010 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت اسکیزوفرنی روانشناسی 49 1,010 در لینک زیر موجود میباشد پاورپوینت اختلال…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان جلفا جغرافیا 1 1,474
 • شیپ فایل بخشهای شهرستان جلفا جغرافیا 1 1,474 دریافت محصول کامل و اصلی درباره شیپ فایل بخشهای شهرستان جلفا جغرافیا 1 1,474 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب شیپ فایل بخشهای شهرستان جلفا جغرافیا…

 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 649
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 649 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت…

 • بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی اقتصاد 190 877
 • بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی اقتصاد 190 877 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد…

 • دانلود تحقیق در موردشناسایی و تعیین ساختار های نانو عمران و نقشه کشی 54 604
 • دانلود تحقیق در موردشناسایی و تعیین ساختار های نانو عمران و نقشه کشی 54 604 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق در موردشناسایی و تعیین ساختار های نانو عمران و نقشه کشی 54 604 از سایت اصلی و…

 • نکات مهم در مصاحبه های استخدامی آزمون های استخدامی 400 1,610
 • نکات مهم در مصاحبه های استخدامی آزمون های استخدامی 400 1,610 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نکات مهم در مصاحبه های استخدامی آزمون های استخدامی 400 1,610 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *