دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران فقه و حقوق اسلامی 153 857

دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران فقه و حقوق اسلامی 153 857 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران فقه و حقوق اسلامی 153 857 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران فقه و حقوق اسلامی 153 857 در لینک زیر موجود میباشد نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 153 صفحه چکیده بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود

دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجرای پیشگیری در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزایش هزینه های جرم کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم فهرست مطالب چکیده    1 مقدمه    2 الف) بیان مسأله    3 ب) اهداف    5 ج) سوالات تحقیق    5 د) فرضیات    6 ر) ساماندهی تحقیق    6 فصل اول: کلیات    7 فصل اول: کلیات    8 مبحث اول: مفاهیم و پیشینه    9 گفتار اول: مفاهیم    9 بند اول: جرم    9 بند دوم: اقتصاد    11 بند سوم: اقتصاد مقاومتی    12 گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران    14 مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی و ویژگی و ملزومات آن    16 گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی    16 بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی    16 بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی    17 الف) محیط داخلی    17 ب) محیط بین‌المللی و جهانی    18 ج) روندشناسی فضای اقتصادی    18 گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی    19 بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی    19 الف)مقاوم بودن اقتصاد    19 ب)  استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى    19 ج) حمایت از تولید ملى    21 د) مدیریت منابع ارزى    21 ه) مدیریت مصرف    22 بند دوم: الزامات اقتصاد مقاومتى    23 گفتارسوم: روند اقتصاد مقاومتی در ایران    23 بند اول: محیط اقتصادی    24 بند دوم: محیط سیاسی    25 مبحث سوم: جرم انگاری، جرم زدایی جرایم در تئوری اقتصاد مقاومتی    26 گفتار اول: جرم‌انگاری    26 بند اول: مراحل جرم انگاری    27 بند دوم: جرم‌ انگاری در حقوق جزای اسلام    28 گفتار دوم: جرم زدایی    29 بنداول: انواع جرم زدائی    30 الف) جرم زدائی قانونی (رسمی)    30 ب) جرم زدائی عملی    30 بند دوم: کیفر زدایی و قضا زدایی    31 الف)کیفر زدایی    31 ب) قضا زدایی    32 بند سوم: جرم زدایی و ارتباط آن با فقه و قوانین موضوعه    32 الف) جرم زدایی و جرایم شرعی    32 ب) جرم زدائی و قانون اساسی    33 ج) نسبت جرم زدائی و قضا زدائی    34 فصل دوم: عوامل جرم زا    35 مبحث اول: عوامل درونی جرم زا    36 گفتار اول: عوامل زیستی    36 بند اول: جنسیت    37 بند دوم: وراثت    38 بند سوم: ساختار بدنی    41 گفتار سوم: عوامل روانی    44 بند اول: ناسازگاری روانی    45 بند دوم: سادیسم    47 مبحث دوم: عوامل بیرونی    49 گفتار اول: عوامل اقتصادی    49 بند اول: فقر و محرومیت    50 الف) تأثیر فقر در بزهکاری از نگاه متون دینی    51 ب) نظریات مکاتب جرم شناختی پیرامون آثار اجتماعی فقر و جرم زایی آن    52 ج) ارتباط مستقیم فقر و جرم    54 بند دوم: بیکاری    56 الف) مفهوم بیکاری    56 ب)رابطه بین بیکاری و جرم    57 ج) پیامد های بیکاری    59 گفتار دوم: عوامل فرهنگی    61 بند اول: محیط خانوادگی    62 الف) خانواده متشنج    63 ب) خانواده بی بند و بار    63 ج) خانواده منجربه طلاق    64 بند دوم: محیط مسکن    65 بند سوم: وسایل ارتباط جمعی    66 الف) رسانه ها و مفهوم سازی    67 ب) آموزش شیوهها    70 ج) رسانه های فرامرزی(ماهواره ای) و نقش آن در ترویج بزهکاری    72 بند چهارم:  استعمال مواد مخدر    73 فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    74 فصل سوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نرخ ارتکاب جرایم    75 مبحث اول: اقتصاد مقاومتی، موانع و چالشهای موجود    76 گفتار اول: موانع اقتصاد مقاومتی    76 گفتار دوم: مهمترین چالشهای اقتصادی موجود    78 بند اول: اشتغال و تولید    78 الف) اشتغال    78 ب) تولید و رشد اقتصادی    79 ج) بودجه‌    81 بند دوم: تورم    82 الف) نوسانات شاخص بورس    83 ب) نوسان قیمت مسکن    84 ج)شتاب تورمی    85 بند سوم: سیاست های موجود    87 الف) سیاست‌های پولی و ارزی    87 ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)    89 ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی    90 گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی    91 بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی    91 بند دوم: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی    92 بند سوم: سیاست های تثبیت اقتصادی    93 مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران    93 گفتاراول: نقش مردم در اقتصاد مقاومتی    93 بند اول: مدیریت مصرف    94 بند دوم:  قناعت (ساده زیستی ودوری از تجملات)    94 بند سوم: ترجیح مصرف كالای داخلی بركالای خارجی    95 گفتاردوم: نقش مالیات در اقتصاد مقاومتی    95 بند اول: مالیات    96 بند دوم: نظریه اقتصاد جرم و جنایت    97 گفتار سوم:فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی    99 بند اول: مفهوم فرهنگ    100 بند دوم: ماهیت و ویژگی های فرهنگ    103 الف) ماهیت فرهنگ    103 ب) ویژگیهای فرهنگ    104 بند سوم: تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد    106 گفتار چهارم: اقتصاد مقاومتی و ترویج جرم    107 مبحث سوم: پیشگیری انواع و ویژگی ها در تئوری اقتصاد مقاومتی     108 گفتار اول: پیشگیری    108 گفتار دوم:انواع پیشگیری    110 بند اول: پیشگیری وضعی    111 بند دوم: پیشگیری اجتماعی    116 بند سوم: ویژگی ها    118 الف) ویژگی های پیشگیری وضعی    118 ب) ویژگی های پیشگیری اجتماعی    119 گفتار سوم: راهکارهای اجرای پیشگیری با توجه به نظریه اقتصاد مقاومتی    120 بند اول: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار    120 بند دوم: رعایت اصل تناسب جرم و مجازات    121 بند سوم: نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار    123 بند چهارم: توجه به رضایت طرفین    124 ‌بند پنجم: به کارگیری نیروی کار متخصص    125 بند ششم: تصویب متون قانونی کارآمد    126 بند هفتم: افزایش هزینه های جرم    129 فصل  چهارم: نتیجه گیری    130 بحث و بررسی    131 نتیجه گیری    135 پیشنهادات    138 فهرست منابع    141 فهرست منابع    142    
منتشر شده در
 • تحقیق کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال) طرح های توجیهی و کارآفرینی 34 394
 • تحقیق کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال) طرح های توجیهی و کارآفرینی 34 394 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک(با ظرفیت 30000 تن در سال) طرح…

 • دانلود پاورپوینت مبانی کنترل (فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) مدیریت 23 722
 • دانلود پاورپوینت مبانی کنترل (فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) مدیریت 23 722 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت مبانی کنترل (فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) مدیریت 23 722 از سایت اصلی و…

 • پرسشنامه فشارهای شغلی محقق علوم انسانی 4 379
 • پرسشنامه فشارهای شغلی محقق علوم انسانی 4 379 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه فشارهای شغلی محقق علوم انسانی 4 379 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه فشارهای شغلی محقق علوم انسانی…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 88 حسابداری 1 1,199
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 88 حسابداری 1 1,199 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت شیشه قزوین در سال 88 حسابداری 1 1,199 از سایت اصلی و دانلود با…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری هوش مصنوعی 100 1,627
 • دانلود فایل ورد Word بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری هوش مصنوعی 100 1,627 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word بررسی، مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری هوش مصنوعی…

 • طلایی رفتاری تشخیص نرم افزارهای مخرب در شبکه های تحمل تاخیر مقالات ترجمه شده isi 6 1,247
 • طلایی رفتاری تشخیص نرم افزارهای مخرب در شبکه های تحمل تاخیر مقالات ترجمه شده isi 6 1,247 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طلایی رفتاری تشخیص نرم افزارهای مخرب در شبکه های تحمل تاخیر مقالات ترجمه شده isi 6 1,247…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *