تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه علوم انسانی 136 413

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه علوم انسانی 136 413 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه علوم انسانی 136 413 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه علوم انسانی 136 413 در لینک زیر موجود میباشد تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

دانلود

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 بیان مسأله 4 3-1 اهمیت تحقیق. 5 4-1 اهداف تحقیق. 6 5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6 6-1 فرضیه های تحقیق. 7 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 12 2-2 ساختار سرمایه 12 3-2 استراتژی تأمین مالی. 13 4-2روش های تأمین مالی. 14 1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14 2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14 3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15 5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16 6-2 هزینه تأمین مالی. 17 7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18 8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19 1-8-2 دیدگاه سود خالص… 19 2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20 3-8-2 دیدگاه سنتی. 21 4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22 5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25 6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26 9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29 1-9-2 گروه صنعت.. 29 2-9-2 اندازه شرکت.. 29 3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30 4-9-2 سود آوری. 30 5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31 6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31 7-9-2 اهرم عملیاتی. 32 8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33 9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33 10-2 تحقیقات داخلی. 35 11-2 تحقیقات خارجی. 37 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 40 2-3 روش تحقیق. 40 3-3 اهداف تحقیق. 41 4-3 فرضیات تحقیق. 41 5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42 6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43 7-3 جامعه آماری. 44 8-3 نمونه آماری. 45 9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46 10-3 واکاوی داده ها 46 11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46 12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 52 2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52 1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53 2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53 3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54 4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54 5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55 6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57 3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58 1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58 2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59 3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59 4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60 5-3-4تحلیل رگرسیون. 61 6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63 4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64 1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65 2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66 3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66 4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67 5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68 6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70 5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71 1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72 2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72 3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73 4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74 5-5-4تحلیل رگرسیون. 75 6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77 6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78 1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79 2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79 3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80 4-6-4تحلیل رگرسیون: 81 5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83 7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84 1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85 2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86 3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86 4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87 6-7-4تحلیل رگرسیون: 88 7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90 8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92 1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92 2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93 3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94 4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94 5-8-4تحلیل رگرسیون. 95   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 99 2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99 2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100 3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100 4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101 3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101 4-5 پیشنهادات کاربردی. 102 5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی: 116 منابع لاتین: 118 چکیده انگلیسی: 120       جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28 جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53 جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54 جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55 جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55 جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56 جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57 جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59 جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59 جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 60 جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60 جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61 جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62 جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62 جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63 جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64 جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65 جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66 جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 67 جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67 جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68 جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69 جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69 جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70 جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71 جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72 جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73 جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 74 جدول 28-4 آزمون استقلال  برای مانده ها 74 جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75 جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75 جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76 جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77 جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78 جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79 جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80 جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 81 جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82 جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82 جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83 جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84 جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85 جدول 42-4  نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86 جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها (  در مقابل ) 87 جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87 جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 88 جدول 46-4 نتایج  برازش مدل رگرسیونی. 89 جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89 جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90 جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91 جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93 جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93 جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 94 جدول 53-4 نتایج  پردازش مدل رگرسیونی. 95 جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95 جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96 جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97       نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص… 20 نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی. 21 نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی. 22 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42   چكیده: تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.     مقدمه: در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.
منتشر شده در
 • پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی شیمی 23 1,610
 • پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی شیمی 23 1,610 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی شیمی 23 1,610 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,827
 • پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,827 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,827 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی…

 • دو تحقیق مختلف و جدید درباره بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران كلیوی روانشناسی 150 627
 • دو تحقیق مختلف و جدید درباره بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران كلیوی روانشناسی 150 627 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دو تحقیق مختلف و جدید درباره بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران كلیوی روانشناسی 150 627 از سایت…

 • برنامه ساز اندروید آندروید 4 2,258
 • برنامه ساز اندروید آندروید 4 2,258 دریافت محصول کامل و اصلی درباره برنامه ساز اندروید آندروید 4 2,258 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب برنامه ساز اندروید آندروید 4 2,258 در لینک زیر موجود…

 • آزمون ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر 93 آزمون ارشد 18 1,187
 • آزمون ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر 93 آزمون ارشد 18 1,187 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آزمون ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر 93 آزمون ارشد 18 1,187 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب آزمون ارشد…

 • گزارش کارآموزی برق در نیروگاه برق شازند برق 55 1,512
 • گزارش کارآموزی برق در نیروگاه برق شازند برق 55 1,512 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کارآموزی برق در نیروگاه برق شازند برق 55 1,512 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کارآموزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *