بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها علوم انسانی 226 707

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها علوم انسانی 226 707 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها علوم انسانی 226 707 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها علوم انسانی 226 707 در لینک زیر موجود میباشد بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها

دانلود

بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر وضعیت نقدینگی شرك تها به صورت ورد وقابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحهچكیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1فصل اول: كلیات-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-1-2 اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………….. 3-1-3 بیان مسئله تحق یق ……………………………………………………………………………………………………….. 5-1-4 هدف تحق یق …………………………………………………………………………………………………………….. 6-1-5 فرضیات تحقی ق …………………………………………………………………………………………………………. 6-1-6 قلمرو تحق یق ……………………………………………………………………………………………………………… 7-1-7 روش تحق یق ……………………………………………………………………………………………………………… 7-1-8 محدود یتها ی تحق یق ……………………………………………………………………………………………………. 8-1-9 پیش ینه ی تحقی ق و منابع علم ی ……………………………………………………………………………………….. 9-1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصص ی تحق یق ………………………………………………………………. 9-1-11 ساختار تحق ی ق ……………………………………………………………………………………………………….. 10فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 12-2-2 نیاز به واحد اندازه گیر ی ثابت……………………………………………………………………………………. 14-2-3 فرض واحد اندازه گیر ی……………………………………………………………………………………………. 15-2-4 ماهیت تغ ییر در قیمتها ……………………………………………………………………………………………….. 172-4-1 تغییرات عمومی در قیمتها ……………………………………………………………………………………. 17-2-4-2 تغییرات خاص در قی متها ……………………………………………………………………………………. 182-4-3 تغییرات نسبی در قی متها ………………………………………………………………………………………. 20-2-5 تأثیر تغیی ر سطح قیمت بر ویژگیهای كی فی اطلاعات حسابدار ی …………………………………………. 21-2-6 تورم …………………………………………………………………………………………………………………….. 23-2-7 سود……………………………………………………………………………………………………………………… 24-2-8 سطح عمومی قیمتها ………………………………………………………………………………………………….. 25-2-9 حساب سود – واقعی یا صوری…………………………………………………………………………………… 27-2-10 دو شیوه برای حسابداری تورمی………………………………………………………………………………… 29-2-11 شاخص ق یمتها ……………………………………………………………………………………………………….. 30-2-11-1 تعریف پارامترها …………………………………………………………………………………………….. 34-2-12 روند قیمتها در ایران ……………………………………………………………………………………………….. 34-2-13 شاخص ق یمتها در ایران……………………………………………………………………………………………. 36-2-14 تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنا ی بهای تمام شده تار یخی …………………….. 39-2-14-1 تأثیر بر جریان نقدینگ ی واحد اقتصاد ی………………………………………………………………. 39-2-14-2 قابلی ت مقایسه ……………………………………………………………………………………………….. 40-2-15 اقلام پولی و غیر پولی……………………………………………………………………………………………… 41-2-16 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص …………………………………………………………………………………. 452-16-1 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی …………………………………………………………………………….. 452-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام ………………………………………… 46-2-17 تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرما یه ……………………………………………………………………. 472-17-1 حفظ سرما یه مالی ……………………………………………………………………………………………. 482-17-2 حفظ سرمایه بر حسب قدت خری د عمومی پول…………………………………………………….. 482-17-3 حفظ ف یزیك سرمایه ………………………………………………………………………………………… 49-2-19 بهای تمام شده در مقابل ارزشها ی متعارف جاری …………………………………………………………. 50-2-20 مدل گزارشگری بهای تمام شده تار یخی تعدیل شده بر مبنای سطح عموم ی قیمتها ……………… 51-2-21 ارزیابی بهای تاریخ ی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها ……………………………………….. 52-2-22 رهنمودهای مجامع حرفه ای …………………………………………………………………………………….. 622-22-1 انجمن حسابداران خبره انگلستان و و یلز……………………………………………………………….. 622-22-2 حسابداری و تغییر قیمتها در آمریكا …………………………………………………………………….. 672-22-3 حسابداری تورمی در كاناد ا……………………………………………………………………………….. 712-22-4 حسابداری تورمی در استرالیا ……………………………………………………………………………… 752-22-5 سابقه ی تاریخی در ایران ………………………………………………………………………………….. 7683………………………………………………………………. شماره 33 FASB 2-22-6 مقررات گزارشگری87…………………………………………………………………………………………….. -2-23 اهداف بیانیه شماره 3389………………………………………………………………… پس از تصویب استاندارد شماره 33 FADB 2-2492…………………………………………………………………….. شماره 16 SSAP -2-25 مقررات گزارشگری95……………………………………………………………SSAP – با 16 FASB – 2-26 مقایسه استاندارد 33-2-27 استانداردها ی بین الملل ی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت ……………………………. 97-2-28 نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت…. 1012-28-1 نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخ ی / واحد پول ثابت………………………………. 1022-28-2 نظرات مخالف ین روش بهای تمام شده تاریخ ی بر اساس واحد پول ثابت ……………………. 103فصل سوم: متدولوژی تحقیق-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 105-3-2 گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 105-3-2-1 جامعه آماری تحقی ق ……………………………………………………………………………………….. 106-3-2-2 نمونه های تحق یق …………………………………………………………………………………………… 107-3-2-3 دوره های مالی مورد آزمون…………………………………………………………………………….. 108-3-3 روشهای آمار ………………………………………………………………………………………………………… 108-3-3-1 آزمون تی – استودنت…………………………………………………………………………………….. 108-3-4 روش آزمون فرضیه دوم و سوم…………………………………………………………………………………. 110-3-5 نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………… 110-3-6 محدود یتها ی تحق یق ………………………………………………………………………………………………… 111فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 113-4-2 تنظی م فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………. 113-4-3 روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 1154-3-1 تعیین شاخص ها برا ی تغییرات سطح عمومی قیمتها ………………………………………………… 1154-3-2 تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عموم ی قیمتها ……………………………. 1164-3-2-1 فروش…………………………………………………………………………………………………… 1174-3-2-2 بهای تمام شده كالاها ی فروش رفته ……………………………………………………………. 1174-3-2-3 هزینه های عمومی و اداری……………………………………………………………………….. 1194-3-2-4 هزینه های توزیع و فروش…………………………………………………………………………. 1194-3-2-5 هزینه های مالی ………………………………………………………………………………………. 1194-3-2-6 هزینه های جذب نشده ……………………………………………………………………………… 1194-3-2-7 سایر درآمدها و هزینه ها …………………………………………………………………………… 1204-3-2-8 هزینه مالیات …………………………………………………………………………………………… 120120…………………………………………………………………………….. -4-4 آزمون فرضیه اصلی در سال 1372121…………………………………………………………………………….. -4-5 آزمون فرضی اصلی در سال 1373122…………………………………………………………………………….. -4-6 آزمون فرضیه اصلی در سال 1374-4-7 آزمون فرضیه اصلی برای سه سال ……………………………………………………………………………… 123-4-8 آزمون فرضیه دوم و نتا یج آن……………………………………………………………………………………. 124-4-9 آزمون فرضیه سوم و نتایج آن…………………………………………………………………………………… 124-4-10 علت كاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟ …………………………………… 125فصل پنجم: نتایج تحقیق-5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 127-5-2 هدف از تحق ی ق ……………………………………………………………………………………………………… 128-5-3 خلاصه نتا یج …………………………………………………………………………………………………………. 128-5-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 130-5-5 پیشنهاد جهت تحق ی قات آتی …………………………………………………………………………………….. 131منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………. 133منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 133منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 135ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………………. 136چكیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 151فهرست جداولعنوان صفحهجدول سود تقسیم شده شركت های مورد مطالعه (سود نقدی) …………………………………………………. 136137……………………………………………………………………………………………………………. T-Test جدول138……………………………………………………………………………………………………………. T-Test جدول139……………………………………………………………………………………………………………. T-Test جدولجدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت فرآورده های غذایی مشهد ……………………. 140جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت كارتن مشهد ……………………………………… 141جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت داروسازی فارابی ……………………………….. 142جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت شهد ایران …………………………………………. 143جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت داملران …………………………………………….. 144جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت كاشی و سرامیك الوند ………………………… 145جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت مس باهنر ………………………………………….. 146جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت سیمان خزر ……………………………………….. 147جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت صنعتی ملایر ……………………………………… 148جدول مقایسه ای سود تاریخی و سود تعدیل شده شركت لعابیران …………………………………………….. 149جدول شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری كشور ……………………………………… 150چكیدهبا بررسی ها و تحقیق ات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی ومخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت های عمده در زمینه هایمختلف، مدیریت جدید نیاز به تكنیك های كمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیماتمناسب اقتصادی را می طلبد.استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می گرفت درحالی كه معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحداندازه گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت ها مطرح می گردید. چرا كه این امر با توجه به تغییراتعمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت های مالی و غیر واقعی شدن این صورت ها می شود.تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است . تورم امروزه درتمام كشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت كه در ایران این نرخ 2 رقم ی بوده و طیدهه های اخیر موجب كاهش قدرت خرید تزلزل اندازه گیری های حسابداری شده است.تلاش برای حذف محدودیت های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهایاندازه گیری و مدلهای گزارشگری شده است . اما اصلاحات در چه زمینه هایی بوده و تأثیر آن بر وجو ه یانقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شكل است؟ سود اعلامی توسط شركت ها بدون در نظر گرفتن تغییرقیمت ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشكل آفرین است . بدین صورت كهشركت هایی كه تقسیم سود می كنند سود واقعی را تقسیم نمی نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیممی كنند.لذا لازم است كه تقسیم سود در شركت ها با توجه به تغییر قیمت ها و تورم غیر قابل پیش بینیروشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعیهمان سود تعدیل شده براساس تورم است كه باید مبنا قرار گیرد.لذا سرمایه گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند.1) نحوه استفاده مدیران از صورت های مالی باید به گونه
منتشر شده در
 • برنامه پایگاه داده access به زبان سی شارپ سی شارپ | # C 1 1,530
 • برنامه پایگاه داده access به زبان سی شارپ سی شارپ | # C 1 1,530 دریافت محصول کامل و اصلی درباره برنامه پایگاه داده access به زبان سی شارپ سی شارپ | # C 1 1,530 از سایت اصلی و…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر فروزنده) مدیریت 35 655
 • دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر فروزنده) مدیریت 35 655 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت استراتژی محصول، خدمات و برند (فصل هشتم كتاب اصول بازاریابی كاتلر فروزنده) مدیریت 35 655…

 • پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع کامپیوتر 36 1,005
 • پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع کامپیوتر 36 1,005 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع کامپیوتر 36 1,005 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاوربوینت به زبان لاتین…

 • تحقیق مالی رشته حسابداری درباره شرکت ایران خودرو حسابداری 40 537
 • تحقیق مالی رشته حسابداری درباره شرکت ایران خودرو حسابداری 40 537 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق مالی رشته حسابداری درباره شرکت ایران خودرو حسابداری 40 537 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • دانلود تحقیق در مورد کوره القایی و کوره افتابی فنی و مهندسی 24 605
 • دانلود تحقیق در مورد کوره القایی و کوره افتابی فنی و مهندسی 24 605 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق در مورد کوره القایی و کوره افتابی فنی و مهندسی 24 605 از سایت اصلی و دانلود با…

 • پرسشنامه شكست های شناختی شغلی علوم انسانی 3 321
 • پرسشنامه شكست های شناختی شغلی علوم انسانی 3 321 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه شكست های شناختی شغلی علوم انسانی 3 321 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه شكست های شناختی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *