بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 124 421

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 124 421 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 124 421 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 124 421 در لینک زیر موجود میباشد بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 بیان مساله 5 3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 7 5-1 اهداف تحقیق. 8 6-1 چارچوب نظری تحقیق. 8 7-1 فرضیه های تحقیق. 11 8-1 متغیر های عملیاتی تحقیق. 12 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 16 2-2 حسابداری تعهدی. 17 3-2 اقلام تعهدی. 17 4-2 اهمیت اقلام تعهدی. 18 5-2  سود حسابداری. 19 6-2 استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و کیفیت سود 20 7-2 کیفیت اقلام تعهدی. 20 8-2 مدیریت سود 21 9-2  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. 22 10-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. 23 11-2 ارتباط وجه نقد با سود 24 12-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 25 13-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 26 14-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. 26 15-2 تاریخچه صورت وجه نقد 27 16-2 وجه نقد و چارچوب نظری. 29 18-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. 32 19-2 اهمیت جریان های نقدی. 33 20-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 34 21-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 36 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق. 38 1-3 مقدمه 39 2-3 روش تحقیق. 39 3-3 جامعه مطالعاتی. 40 4-3 قلمرو تحقیق. 41 5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 41 6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 48 1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 48 2-7-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): 50 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 56 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56 3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 61 1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 61 2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 62 4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 86 5-4 مدل كلی تحقیق با حضور متغیر مستقل و متغیر های كنترلی. 87 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 94 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 94 1-2-5 فرضیه اصلی تحقیق : 94 2-2-5 فرضیه فرعی دوم : 96 3-2-5 فرضیه فرعی سوم : 96 4-2-5 فرضیه فرعی چهارم : 97 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 97 4-5 پیشنهادها 99 1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 99 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 100 5-5 محدودیت های تحقیق. 100 پیوست ها  پیوست ااف : نام شركت های نمونه آماری صنایع مواد غذایی. 102 پیوست ب : نام شركت های نمونه آماری صنایع خودروسازی. 104 منابع و ماخذ منابع فارسی: 106 منابع لاتین: 108 منابع  اینترنتی: 110 چکیده انگلیسی: 111         جدول ( 1-1): کیفیت اقلام تعهدی وجریانهای نقدی. 10 جدول (1-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرهای وابسته تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 57 جدول (2-4) : شاخص های توصیف کننده متغیر مستقل تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 58 جدول (3-4) : شاخص های توصیف کننده متغیرهای كنترلی تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 59 جدول شماره (4-4)  آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 62 جدول (5-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین كیفیت حسابداری و وجه نقد نگهداری شده در شركت ها 63 جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون كیفیت حسابداری و وجه نقد نگهداری شده  در شرکتها 64 جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 65 جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 66 جدول (9-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت اقلام تعهدی سرمایه در گردش به میانگین دارایی ها و وجه نقد نگهداری شده در شركت ها 68 جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 69 جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 69 جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 70 جدول (13-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت وجه نقد عملیاتی به میانگین دارایی های سال قبل و وجه نقد نگهداری شده در شركت.. 72 جدول (14-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 73 جدول (15-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 74 جدول (16-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 75 جدول (17-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت وجه نقد عملیاتی به میانگین دارایی های سال جاری و وجه نقد نگهداری شده در شركت.. 77 جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 78 جدول (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 78 جدول (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 79 جدول (21-4) : ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت وجه نقد عملیاتی به میانگین دارایی های سال آینده وجه نقد نگهداری شده در شركت.. 81 جدول (22-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 82 جدول (23-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 83 جدول (24-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84 جدول (25-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 86 جدول (26-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 87 جدول (27-4) : برازش رگرسیون چند گانه 88 جدول  (28-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه 90       نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 67 نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 71 نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 76 نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 80 نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 85     چكیده: در سال های اخیر در ادبیات مالی دنیا درباره کیفیت اقلام تعهدی و بررسی آثار آن تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است . و این که متغیر مورد اشاره می تواند آثار موثری بر دیگر جریانات حسابداری و ادبیات مالی داشته باشد مورد توجه قرار گرفت . به همین منظور در تحقیق حاضر به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و تعیین نقش آن بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها پرداخته شده است.همچنین در این تحقیق تلاش شده است که آثار هر یک از عوامل تعیین کننده بر کیفیت اقلام تعهدی به تنهایی بر وجه نقد مورد آزمون قرار گیرد.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های فعال در صنعت خودروسازی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف ، تعداد 44 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره مالی 80-86 در مورد آنها قابل دسترسی بود انتخاب شدند،و با استفاده از مدل دیچا ودیچو کیفیت اقلام تعهدی بدست آمده و سپس میزان تاثیر آن بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته شده است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اقلام تعهدی با میزان وجه نقد رابطه معنی داری داشته، بدینگونه هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد وجه نقد نگهداری شده در شرکت کمتر میباشد.همچنین در فرضیه های فرعی تایید شد که هر یک از عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی در مدل دیچاوو دیچو رابطه معنی داری با میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت دارد.     مقدمه: در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند. در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی [1] بیان شده است که: «یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی  نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد.           [1]-Financial Accounting Standards Board (FASB)
منتشر شده در
 • سازه های نو (جدید) معماری 26 737
 • سازه های نو (جدید) معماری 26 737 دریافت محصول کامل و اصلی درباره سازه های نو (جدید) معماری 26 737 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب سازه های نو (جدید) معماری 26 737 در…

 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران ۱۹۷۵ علوم انسانی 13 451
 • پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران ۱۹۷۵ علوم انسانی 13 451 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران ۱۹۷۵ علوم انسانی 13 451 از سایت اصلی و دانلود با…

 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL–۹۰-R علوم انسانی 7 625
 • پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL–۹۰-R علوم انسانی 7 625 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL–۹۰-R علوم انسانی 7 625 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه نشانه…

 • پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) علوم انسانی 14 478
 • پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) علوم انسانی 14 478 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) علوم انسانی 14 478 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) علوم انسانی…

 • مقیاس سنجش وضعیت سلامت افراد روانشناسی 3 1,121
 • مقیاس سنجش وضعیت سلامت افراد روانشناسی 3 1,121 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقیاس سنجش وضعیت سلامت افراد روانشناسی 3 1,121 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقیاس سنجش وضعیت سلامت افراد روانشناسی…

 • بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 122 406
 • بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 122 406 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *