بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 110 431

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 110 431 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 110 431 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 110 431 در لینک زیر موجود میباشد بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران چكیده:.. 1 مقدمه:.. .2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 بیان مسأله 4 3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7 5-1چارچوب نظری تحقیق. 8 6-1 اهداف تحقیق. 10 7-1- فرضیات تحقیق. 10 8-1-قلمرو تحقیق. 10 9-1 مدل تحلیلی تحقیق. 10 10-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه : 15 2-2شكل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 16 3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه: 18 1-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار. 18 2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21 3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران. 25 4-3-2-نظریه بازار كارای سرمایه 25 4-2-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28   5-2- اعلان سودحسابداری  و محتوای اطلاعاتی آن. 31 1-5-2-تحقیقات بال و بران. 31 2-5-2-محققان پیرو بال و براون. 33 3-5-2-تحقیقات فوستر. 34 3-5-2-تحقیقات بیور. 35 4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36 5-5-2-  تحقیقات صورت گرفته در ایران: 37 6-2-خلاصه فصل: 43 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 46 3-2- روش تحقیق. 46 3-3 قلمرو تحقیق. 47 4-3- روش های گردآوری اطلاعات.. 47 5-3-ابزارگردآوری اطلاعات.. 47 6-3- جامعه ونمونه 47 8-3-  سنجش متغیر های تحقیق. 48 1-8-3-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 48 2-8-3- حجم مبادلات.. 49 3-8-3   بازده غیر عادی انباشته 51 9-3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 54 10-3-آزمون علامت یک نمونه ای: 54 11-3-آزمون رتبه علامت دار. 55   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه: 57 2-4-ازمون فرضیه ها: 58 1-2-4- آزمون فرضیه اول: 58 2-2-4-آزمون فرضیه دوم 60 3-2-4- آزمون فرضیه سوم: 62 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 65 2-5-نتایج ازمون فرضیه ها: 66 1-2-5-نتایج آزمون فرضیه اول: 66 2-2-5-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67 3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68 3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69 4-5- پیشنهادها: 69 1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 70 5-5 محدودیت های تحقیق. 71 پیوستها پیوست 1:نام شرکتهای عضو نمونه : 73 پیوست 2: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77 پیوست 3: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81 پیوست 4: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85     منابع و ماخذ منابع فارسی: 93 منابع لاتین: 95 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………97             جدول شماره1-4: آزمون تک نمونه ای (آزمون نرمال بودن) 59 جدول شماره2 -4- آزمون آماری ویلکاکسونb 59 جدول شماره 3-4- آزمون فراوانی ها (فرضیه اول) 60 جدول شماره 4-4- آزمون تک نمونه ای(آزمون نرمال بودن فرض دوم) 61 جدول شماره 5-4- آزمون آماریb   ویلکاکسون. 62 جدول شماره 6-4- آزمون تک نمونه ای(نرمال بودن فرض سوم) 62 جدول شماره 6-4- آزمون آماریb ویلکاکسون. 63         نمودار 1-2 نحوه تعادل در دو بازار  19 نمودار 2-2-تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 19 نمودار 3-2- یک بازار پر افت وخیز. 21 نمایه  2-1 خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی. 24 نمودار 1-4(داد ه های فرض اول) 89 نمودار 2-4(داده های فرض دوم) 90 نمودار3-4 (داده های فرض دوم پس از حذف داده های پرت) 90 نمودار 4-4(داده های فرض سوم) 91 نمودار 5-4(داده های فرض سوم پس از حذف داده های پرت)…………………………………….. 91   چكیده: در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود می باشد که متعلق به 98 مورد شرکت برای سالهای 1383-1386 می باشد.نتایج  حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهای  مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.   مقدمه:  در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می كند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و كار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتكا در اختیار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداری كمك به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند.خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا  عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده  و در ادامه  به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
منتشر شده در
 • مکانیزاسیون سیستم کاریابی طرح های توجیهی و کارآفرینی 111 1,106
 • مکانیزاسیون سیستم کاریابی طرح های توجیهی و کارآفرینی 111 1,106 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مکانیزاسیون سیستم کاریابی طرح های توجیهی و کارآفرینی 111 1,106 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مکانیزاسیون سیستم…

 • ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG بجای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 108 611
 • ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG بجای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 108 611 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ارزیابی قابلیت استفاده از…

 • پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران فنی و مهندسی 16 456
 • پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران فنی و مهندسی 16 456 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت بررسی خصوصیات حوزه های آبریز ایران فنی و مهندسی 16 456 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی مدیریت 33 850
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی مدیریت 33 850 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی مدیریت 33 850 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی مدیریت…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان تیران و کرون جغرافیا 1 1,108
 • شیپ فایل بخشهای شهرستان تیران و کرون جغرافیا 1 1,108 دریافت محصول کامل و اصلی درباره شیپ فایل بخشهای شهرستان تیران و کرون جغرافیا 1 1,108 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب شیپ فایل…

 • مبانی نظری نقش پلیس، پلیس و حقوق شهروندی، پلیس زن علوم انسانی 58 475
 • مبانی نظری نقش پلیس، پلیس و حقوق شهروندی، پلیس زن علوم انسانی 58 475 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری نقش پلیس، پلیس و حقوق شهروندی، پلیس زن علوم انسانی 58 475 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *