بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران علوم انسانی 90 381

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران علوم انسانی 90 381 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران علوم انسانی 90 381 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران علوم انسانی 90 381 در لینک زیر موجود میباشد بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

دانلود

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1) مقدمه 4 2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1) بیان مسئله 6 4-1) چارچوب نظری تحقیق. 7 5-1) فرضیه های تحقیق. 8 6-1) اهداف تحقیق. 8 7-1) حدود مطالعاتی. 8 1-7-1) قلمرو زمانی. 9 2-7-1) قلمرو مکانی. 9 3-7-1) قلمرو موضوعی. 9 8-1) واژگان کلیدی. 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2) مقدمه 12 2-2) هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ 12 3-2) استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ 13 4-2) خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ ‌‌ مالی. 15 5-2) دارایی‌ نامشهود 22 1-5-2) خصوصیات داراییهای نامشهود 23 2-5-2) داراییهای نامشهود قابل شناسایی: 24 3-5-2) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) 26 6-2) ارزش بازار. 27 1-6-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 27 2-6-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 30 3-6-2) سازمان چگونه ارزش خلق می كند؟ 30 4-6-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 32 7-2) پیشینه تحقیق. 37 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 )مقدمه 41 2-3) جامعه آماری. 41 3-3) نمونه آماری. 41 4-3) روش تحقیق. 42 5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 42 6-3) اندازه گیری متغیرها 42 7-3) مدل تحلیلی تحقیق. 44 8-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 45 9-3 مراحل بررسی فرضیات آماری. 46 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 49 2-4) توصیف داده های آماری. 49 3-4) بررسی نرما‌ل بودن داده‌ها 53 4-4) تحلیل آماری فرضیات تحقیق. 54 1-4-4) بررسی فرضیه فرعی اول. 54 2-4-4) بررسی فرضیه فرعی دوم 57 5-4) بررسی اعتبار مدل. 59 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 62 2-5) نتایج فرضیات تحقیق. 62 1-2-5) نتیجه فرضیه فرعی اول. 62 2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 62 3-2-5) نتیجه فرضیه اصلی. 63 3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق. 63 4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 64 5-5) محدودیتهای تحقیق. 64 6-5) موانع تحقیق. 64 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی: 76 منابع لاتین: 77 چکیده لاتین. 78               جدول 1-2 داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی. 26 جدول  1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته (ارقام به هزار ریال) 50 جدول  2-4 آمار توصیفی متغیرهای مستقل. 50 جدول 3-4 توزیع فراوانی ارزش بازار شركت.. 51 جدول 4-4 توزیع فراوانی رقم گزارش شده سرقفلی. 52 جدول 5-4 توزیع فراوانی رقم گزارش شده دارایی نامشهود 53 جدول6-4 بررسی نرما‌ل بودن. 54 جدول7-4 نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه فرعی اول. 55 جدول 8-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 56 جدول 9-4 نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه فرعی دوم 57 جدول10-4 بررسی نوع و شدت خط رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم 58 جدول 1-5 خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق. 63       نمودار 1-2 ارزش افزوده واقعی. 31 نمودار 2-2 روشهای بكار گرفته شده در برنامه ریزی گستره عملكرد 32 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق(جان واتسون و همكاران) 44 نمودار 1-4 توزیع فراوانی ارزش بازار شركت.. 51 نمودار 2-4 توزیع فراوانی رقم گزارش شده سرقفلی. 52 نمودار 3-4 توزیع فراوانی رقم گزارش شده دارایی نامشهود 53 نمودار 4-4  نمودار پراكنش فرضیه فرعی اول. 56 نمودار 5-4 نمودار پراكنش فرضیه فرعی دوم 59     چكیده: از جمله مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات اشاره کرد. از جمله  اقلام گزارش شده در صورتهای مالی تحت عنوان كلی دارایی های ثابت كه اساساً دارای ماهیتی متفاوت از سایر دارایی ها و یا حتی سایر اقلام صورتهای مالی می باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این تحقیق به بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ایم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ایم و پس از طی فرآیند تحقیق و تایید شدن فرضیات تحقیق مشخص شد كه بین ارزش گزارش شده دارایی نامشهود و سرقفلی به عنوان متغیر مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته در یك دوره 5 ساله بین سالهای 1384 تا 1388 همبستگی مثبت معنادار وجود داشته است. واژگان کلیدی: دارایی های نامشهود، دارایی‌ ، سرقفلی، قابلیت اعتماد، مربوط بودن   مقدمه: استانداردهای حسابداری هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند. همچنین اطلاعات حسابداری دارای ویژگی های کیفی خاصی است. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت داشته است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی  مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.
منتشر شده در
 • پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی کارآفرینی 3 1,002
 • پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی کارآفرینی 3 1,002 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی کارآفرینی 3 1,002 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی کارآفرینی 3 1,002 در…

 • ارزیابی سیستم حقوق و دستمزد حسابداری 34 1,226
 • ارزیابی سیستم حقوق و دستمزد حسابداری 34 1,226 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ارزیابی سیستم حقوق و دستمزد حسابداری 34 1,226 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ارزیابی سیستم حقوق و دستمزد حسابداری…

 • مبانی نظری مدیریت عملکرد، ارزشیابی آموزشی علوم انسانی 87 558
 • مبانی نظری مدیریت عملکرد، ارزشیابی آموزشی علوم انسانی 87 558 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری مدیریت عملکرد، ارزشیابی آموزشی علوم انسانی 87 558 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری…

 • ارزش مدیریت استراتژیك مدیریت 50 1,088
 • ارزش مدیریت استراتژیك مدیریت 50 1,088 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ارزش مدیریت استراتژیك مدیریت 50 1,088 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ارزش مدیریت استراتژیك مدیریت 50 1,088 در لینک زیر موجود…

 • آموزش نرم افزار تری دی مكس فنی و مهندسی 52 1,055
 • آموزش نرم افزار تری دی مكس فنی و مهندسی 52 1,055 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آموزش نرم افزار تری دی مكس فنی و مهندسی 52 1,055 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه عمران و نقشه کشی 63 607
 • دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه عمران و نقشه کشی 63 607 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق در موردرویکردی به نگهداری پیش اقدام هوشمندانه عمران و نقشه کشی 63 607 از سایت اصلی و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *