بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب علوم انسانی 142 526

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب علوم انسانی 142 526 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب علوم انسانی 142 526 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب علوم انسانی 142 526 در لینک زیر موجود میباشد بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب

دانلود

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی  مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مساله 6 4-1چهار چوب نظری تحقیق. 7 5-1فرضیه های تحقیق. 8 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 7-1اهداف تحقیق. 10 1-7-1اهداف اصلی. 10 2-7-1 اهداف فرعی. 10 8-1 قلمرو تحقیق. 11 1-8-1قلمرو مکانی. 11 2-8-1قلمرو زمانی. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 13 2-2تعریف مشتری. 14 1-2-2مشتری کیست ؟ 14 2-2-2درمجموع می توان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد : مشتریان خارجی – مشتریان داخلی  15 3-2-2تعریف ارباب رجوع. 15 4-2-2انواع مشتری : 16 5-2-2انواع مشتری از جنبه میزان رضایت : 16 6-2-2انواع مشتری از نظر رفتاری: 18 3-2نحوه برخورد با مشتری. 19 4-2عوامل موثر بر انتظارات مشتری. 20 5-2خواسته ها ،نیازها و رضایت مشتری. 21 6-2توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری. 23 7-2بازاریابی و تامین رضایت مشتری. 24 8-2بازاریابی رابطه مند 25 9-2فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری. 25 10-2عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت در جلب رضایت مشتری. 26 11-2رضایت و وفاداری مشتری. 27 1-11-2رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری. 29 2-11-2الگوهای وفاداری و ارتباط آن با رضایتمندی. 30 3-11-2پیامدهای رضایت مشتری. 31 4-11-2مزایای رضایت مشتری. 32 5-11-2مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند های سازمان. 33 12-2چهار قانون ضروری سازمان های مشتری مدار. 33 1-12-2نیاز به حفظ مشتری. 34 2-12-2لزوم حفظ مشتریان. 34 3-12-2تداوم حفظ مشتریان. 35 4-12-2نگهداری مشتریان و ارزش دوره عمر. 36 5-12-2نرخ نگهداری و میانگین دوره عمر مشتری. 36 6-12-2ارزش طول زندگی. 37 13-2قانون پارتو یا قانون 20-80. 37 14-2مفهوم جدید خدمت به مشتریان. 38 15-2تعریف کیفیت.. 38 1-15-2مفهوم جدید کیفیت.. 39 2-15-2نگرش های متفاوت به کیفیت : 40 3-15-2نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت.. 40 4-15-2برای رسیدن به نظام کیفیتی. 41 5-15-2اجرای بازاریابی کیفیت کامل. 42 6-15-2کیفیت کامل بازاریابی و رابطه آن با رضایت و ارزش مورد نظر مشتری. 42 7-15-2مزایای کیفیت.. 43 16-2درک موضع محصول و عوامل موثر بر آن. 43 17-2ترکیب محصول و خدمات.. 44 1-17-2تعریف کیفیت خدمت.. 46 2-17-2ادبیات کیفیت خدمات.. 46 3-17-2ابعاد کیفیت خدمات.. 47 4-17-2میزان خدمات.. 47 5-17-2آمیخته بازاریابی خدمات.. 47 6-17-2خدمات جانبی به مشتریان. 49 7-17-2اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات.. 50 18-2مدل کانو. 50 19-2هفت دستور طلایی برای خدمت بهتر به مشتری. 52 20-2تعیین قیمت.. 57 1-20-2دلایل سه گانه کلیدی بودن عامل قیمت : 58 2-20-2فنون پنج گانه قیمت گذاری : 58 3-20-2ادارکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش.. 58 21-2مدل های ارزش از دید مشتری. 60 1-21-2مدل مؤلفه های ارزش.. 60 2-21-2مدل نسبت هزینه- فایده 61 3-21-2مدل وسیله- نتیجه 61 4-21-2مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری. 61 5-21-2مدل نتیجه 62 6-21-2مدل ارزشی تریسی و ویرسما 63 7-21-2ارائه ارزش به مشتری و رضایت او. 64 8-21-2ارزش مورد نظر مشتری و رضایت وی. 64 22-2مدیریت شکایات مشتریان. 65 1-22-2فواید مدیریت شکایت از دیدگاه ماتسوشیتا 66 23-2اندازه گیری رضایت مشتری (c.s.m) 67 1-23-2استفاده از اطلاعات مربوط به رضایت مشتری. 69 2-23-2ضرورت اخذ بازخود از مشتری : 71 3-23-2تشریح شاخص رضایت مشتری ورضایت كاركنان مانوئل و پدرو 2000. 72 4-23-2تشریح مدل رضایت مشتریان داخلی كاركنانالد 73 5-23-2شاخص رضایت مشتری سوئدی. 74 6-23-2شاخص رضایت مشتری آمریکایی. 76 7-23-2 شاخص رضایت مشتری اروپایی. 77 24-2نتایج و دستیافته های  تحقیقات مشابه 79 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 84 2-3 روش تحقیق. 84 3-3طبقه بندی بر اساس هدف.. 85 4-3 مدل نظری تحقیق. 86 5-3 جامعه آماری. 86 1-5-3نمونه آماری. 87 6-3 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 88 7-3 ابزارگردآوری داده‌ها 89 1-8-3روایی یا اعتبار. 90 2-8-3پایایی. 90 9-3متغیر‌های تحقیق. 91 10-3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 93 11-3ضرورت استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری. 93 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 96 2-4تحلیل داده‌ها 96 3-4مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM.. 97 4-4شکل کلی مدل معادلات ساختاری. 97 5-4برآورد مدل تحقیق. 98 6-4ارزیابی تناسب مدل. 100 7-4 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 102 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 110 2-5یافته های پژوهش.. 110 1-2-5اولویت بندی عوامل مربوط به محیط و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111 2-2-5اولویت بندی عوامل پرسنلی  و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111 3-2-5اولویت بندی عوامل مربوط به محصول   و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 111 4-2-5اولویت بندی عوامل فرایند ارائه خدمت  و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان. 112 5-2-5اولویت بندی عوامل موثر  بر رضایتمندی مشتریان. 112 3-5پیشنهادات مبتنی بر یافته ها و فرضیه های پژوهش.. 113 4-5محدودیتها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 114 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی: 123 منابع لاتین: 125 چکیده لاتین. 127     جدول 1-3 : متغیرها و شماره گویه‌‌های پرسشنامه 89 جدول 2-3 امتیازبندی مقیاس تحقیق. 89 جدول 3-3 : ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ. 91 جدول 1-4 وزن‌های رگرسیونی- بارهای عاملی مدل پژوهش.. 105 جدول 2-4 اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی. 107     شکل 1-2عوامل موثر بر انتظارات مشتری از کیفیت خدمت6 20 شکل 2-2چرخه خدمت مطلوب هسکت 1991. 26 شکل3-2 تعریف مفهوم رضایت مشتری اولیور1999. 28 شکل 4-2ارتباط  رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سود آوری سازمان. 29 شکل 5-2عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتری در یک هتل  . 30 شکل6-2عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتری. 30 شکل7-2عوامل اثر گذار بر رضایتمندی مشتری. 31 شکل 8-2عوامل اثر گذار بر وفاداری مشتری. 31 شکل9-2مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمت.. 32 شكل10-2 نمودار مدل کاتو  52 شكل 11-2 وفاداری مشتری مفاهیم و الگوها 70 شکل 12-2 شاخص رضایت مشتری سوئدی. 75 شکل 13-2 شاخص رضایت مشتری آمریکایی. 77 شکل14-2 شاخص رضایت مشتری اروپایی. 78 شکل 15-2 شاخص نهایی رضایت مشتری ایرانی. 79 شکل 1-4 نمایش مراحل اساسی اجرای SEM.. 97 شكل2-4 مدل استاندارد تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل. 99 شكل 3-4 مدل در حالت معناداری با t-value. 103     چكیده: در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد . گردشگری یکی از موضوعاتی است که رشته های مختلفی را در بر می گیرد ،از جمله آن مجتمع های توریستی و تفریحی رفاهی می باشد . عدم توجه به این صنف به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند  موجب ضعف صنعت گردشگری گردد، و منابع درآمد ارزی را کاهش دهد. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد . در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. تحقیق حاضر از دو بخش كلی تشكیل شده است. بخش اول به شناسایی و انتخاب عوامل مؤثر رضایتمندی مشتریان می‌پردازد و در  بخش بعدی به اولویت بندی عوامل مؤثر می‌پردازد در جمع آوری داده‌ها و ارزیابی آنها اعمال نظر از فعالان و كارشناسان شده است.  و جهت اولویت بندی عوامل از روش مدل یابی معادلات ساختاری یا SEM  استفاده گردیده است. فرضیه های تحقیق : فرضیه یک :از بین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ، محصول بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان دارد . فرضیه دو : عامل محیط با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد . فرضیه سه :عامل پرسنل  با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد . فرضیه چهار :عامل محصول با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد . فرضیه پنج : فرایند ارائه خدمت با رضایت مشتری ارتباط معنادار و مستقیمی دارد . طبق بررسی‌های انجام شده تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته شده که عوامل مربوط به محصول و خدمات به عنوان عاملی که مشتریان بیشترین رضایت را از آن داشته اند و از بین عوامل مربوط به محصول کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به عنوان عامل که مشتریان بیشترین رضایت را از ان داشته اند شناخته شده اند . اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در مجتمع مورد پژوهش به  ترتیب زیر می‌باشد . 1-عوامل مربوط به محصول        2-   عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمت  3-عوامل مربوط به پرسنل                4-عوامل مربوط به محیط    مقدمه: یکی ازمهمترین تحولاتی که در زمینه فلسفه های بهبود کیفیت در آخرین دهه قرن بیستم به وقوع پیوست موضوع اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتریان بوده است که امروز به عنوان یکی از الزامات اصلی سیستم های مدیریت کیفیت در کلیه موسسات و بنگاههای کسب و کار شناخته شده است ، بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم اندازه گیری رضایت مشتری به عنوان شاخص در تعریف کیفیت محصولات و خدمات از نیازهای اساسی سازمان های امروز محسوب می شود در حالی که چندی پیش تمرکز برای جذب مشتریان جدید عمده ترین سیاست سازمانها بود. امروز سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش رضایت نسبت به سازمان متمرکز شده است ، مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایتمندی و وفاداری مشتریان می باشد . کلید بقای سازمانها ، حفظ مشتریان راضی است چراکه هزینه بدست آوردن مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتری موجود پنج برابر زمان ، پول و منابع بیشتر نیاز دارد (فروزنده ،1383، 28).[1] در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد .در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند. شرکتهایی که صرفا به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضایت بلندمدت مشتری را از طریق ارائه کالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمایز، وجهه همت خود قرار دهند. در این بازار فوق العاده پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزشها را با مناسب‌ترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحت عنوان « منبع آتی مزیت رقابتی » خویش نام می برند (کاندامپولی ،2004،348)[2].       [2]  .kandampully,2004,348
منتشر شده در
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک زندگی روانشناسی 30 1,014
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک زندگی روانشناسی 30 1,014 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک زندگی روانشناسی 30 1,014 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت جاذبه های گردشگری فیلیپین علوم اجتماعی 11 1,022
 • پاورپوینت جاذبه های گردشگری فیلیپین علوم اجتماعی 11 1,022 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت جاذبه های گردشگری فیلیپین علوم اجتماعی 11 1,022 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت جاذبه های گردشگری…

 • پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض علوم انسانی 5 481
 • پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض علوم انسانی 5 481 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض علوم انسانی 5 481 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه استاندارد سبک¬های مدیریت…

 • دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان مدیریت مالی 16 1,180
 • دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان مدیریت مالی 16 1,180 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت زمین و ساختمان مدیریت مالی 16 1,180 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود پاورپوینت زمین و…

 • مبانی و پیشینه نظری مسئولیت پذیری مدیریت 17 594
 • مبانی و پیشینه نظری مسئولیت پذیری مدیریت 17 594 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی و پیشینه نظری مسئولیت پذیری مدیریت 17 594 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی و پیشینه نظری…

 • آزمون شخصیتی بندر – گشتالت علوم تربیتی 12 1,707
 • آزمون شخصیتی بندر – گشتالت علوم تربیتی 12 1,707 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آزمون شخصیتی بندر – گشتالت علوم تربیتی 12 1,707 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب آزمون شخصیتی بندر –…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *