بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 علوم انسانی 202 466

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 علوم انسانی 202 466 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 علوم انسانی 202 466 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 علوم انسانی 202 466 در لینک زیر موجود میباشد بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 13871381

دانلود

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 چكیده:.. 1 مقدمه:.. 3 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 6 2-1  بیان مسئله 8 3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9 4-1  اهمیت و ضرورت تحقیق. 11 5-1  اهداف تحقیق. 13 6-1  چارچوب نظری تحقیق. 13 7-1  مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15 8-1  مدل تبیینی تحقیق. 18 9-1  فرضیه های تحقیق. 18 1-9-1  فرضیه اصلی  اول تحقیق. 19 2-9-1  فرضیه های فرعی تحقیق. 19 3-9-1  فرضیة اصلی دوم 19 10-1 متغیرهای تحقیق. 19 1-10-1  متغیر مستقل. 20 2-10-1  متغیر وابسته 20 11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش.. 20 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه 24 2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25 1-2-2 تاریخچه 25 2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26 1-2-2-2 نظریه سنتی. 26 2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27 3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30 4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31 3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33 1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33 1-1-3-2صنعت.. 33 2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34 3-1-3-2ریسک… 35 4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41 5-1-3-2  درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42 6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43 7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43 8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44 9-1-3-2-کنترل. 44 10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45 4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49 1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50 2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50 3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51 1-3-4-2 استقراض: 52 2-3-4-2 سهام عادی. 54 3-3-4-2سهام ممتاز. 56 4-3-4-2سود انباشته 57 5-3-4-2 هزینه سرمایه 58 1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59 2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60 6-3-4-2 هزینة بدهی. 61 7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62 8-3-4-2 هزینة سهام عادی. 63 1-8-3-4-2 نظریة مدل بدون رشد 64 2-8-3-4-2 نظریة مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65 3-8-3-4-2 نظریة مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67 4-8-3-4-2  نظریة مدل صرف ریسک… 68 9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69 4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70 5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72 1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73 2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76 6-4-2 نسبت های مالی. 78 1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی. 78 7-4-2  نرخ بازده مورد انتظار. 83 8-4-2 نرخ بازده سهام 84 5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85 6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86 1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86 2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88 7-2 فرضیههای تحقیق: 88 8-2 جامعه آماری: 89 9-2 روش آزمون تحقیق: 89 10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89 11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه : 95 2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96 3-3 قلمرو تحقیق. 96 4-3  روش های گردآوری اطلاعات.. 97 5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98 6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98 7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100 1-7-3  آزمون فرض تحقیق. 101 2-7-3  روش تحلیل داده‌ها 102 3-7-3 معیار آزمون. 102 4-7-3 ضریب تعیین: 103 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه‏: 105 2-4 محاسبه متغیرهای وابسته 105 3-4 آزمون فرضیه ها 112 1-3-4 آزمون فرضیه های فرعی. 112 1-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 113 2-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 113 3-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 114 4-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 115 2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115 1-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 115 2-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 117 1-2-2-3-4 تجزیه و تحلیل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117 4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 121 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122 1-2-5 وضعیت فرضیه فرعی اول : 122 2-2-5 وضعیت فرضیه فرعی دوم : 123 3-2-5 وضعیت فرضیه فرعی سوم : 123 4-2-5 وضعیت فرضیه فرعی چهارم : 124 5-2-5 وضعیت فرضیه اصلی اول : 124 6-2- 5 وضعیت فرضیه اصلی دوم : 125 3-5  بحث و نتیجه گیری كلی. 125 4-5  پیشنهادها 127 1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات اصلی تحقیق. 127 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128 5-5  محدودیتها و مشكلات تحقیق. 129 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی: 182 منابع لاتین: 185 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….186   جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی. 45 جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100 جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA.. 107 جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت.. 108 جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE. 109 جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110 نمودار5-4 : نمودار تغییرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طی سالهای 1381 الی 1387  111 جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـیه های فرعی. 113 جدول 7-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی اول – آزمون ROA.. 113 جدول 8-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی دوم – آزمون بازده داراییهای ثابت.. 114 جدول 9-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی سوم – آزمون ROE. 114 جدول 10-4 : جدول آزمون فرعی چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115 جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول. 116 جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های  فرضیه اصلی دوم 117 جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118 جدول 14-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119   نمودار1-2- ساختار مطلوب نسبت بدهی به سهام عادی در نظریه سنتی. 27 نمودار2-2- بازده مورد انتظار سهام عادی مدل M.M بدون درنظر گرفتن مالیات.. 29 نمودار3-2- بازده مورد انتظار سهام عادی مدل M.M با درنظر گرفتن مالیات.. 29 نمودار4-2- بازده مورد انتظار سهام عادی مدل نظریة مصالحه 32 نمودار1-4 : نمودار تغییرات شاخص ROA در طی سالهای 1381 الی 1387. 107 نمودار2-4 : نمودار تغییرات شاخص بازده دارایی های ثابت در طی سالهای 1381 الی 1387. 108 نمودار3-4 : نمودار تغییرات شاخص ROE در طی سالهای 1381 الی 1387. 109 نمودار4-4 : نمودار تغییرات شاخص سود به درآمد(بازده فروش) در طی سالهای 1381 الی 1387….. 110 نمودار5-4 : نمودار تغییرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طی سالهای 1381 الی 1387  111     چكیده: با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟ تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شركت های تشكیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر یك از گروه ها رعایت نگردیده است. در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد كاوی و بانكهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الكترونیكی و اینترنتی استخراج شده است.      مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از: 1-    موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق. 2-    ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.   .         [1]-2WAY ANOVA
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران علوم انسانی 27 598
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران علوم انسانی 27 598 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران علوم انسانی 27 598 از سایت اصلی و دانلود با…

 • پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,829
 • پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,829 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,829 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی…

 • بازی های بومی ومحلی ایران علوم تربیتی 61 1,436
 • بازی های بومی ومحلی ایران علوم تربیتی 61 1,436 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بازی های بومی ومحلی ایران علوم تربیتی 61 1,436 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بازی های بومی ومحلی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مسئله و حل مسئله مدیریت 41 591
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مسئله و حل مسئله مدیریت 41 591 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق مسئله و حل مسئله مدیریت 41 591 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش معماری 1 1,295
 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش معماری 1 1,295 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 5 طبقه با مبلمان کامل قابل ویرایش معماری…

 • بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان علوم انسانی 132 416
 • بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان علوم انسانی 132 416 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان علوم انسانی 132 416 از سایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *