بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 134 434

بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 134 434 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 134 434 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 134 434 در لینک زیر موجود میباشد بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1)بیان مسأله 6 3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 7 4-1)اهداف پژوهش.. 8 1-4-1)اهداف خاص پژوهش.. 8 2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش.. 8 5-1)فرضیههای پژوهش.. 8 6-1)قلمرو مکانی پژوهش.. 9 7-1)قلمرو زمانی پژوهش.. 9 8-1)روش پژوهش.. 9 9-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص… 10 10-1)ساختار پژوهش.. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه: 13 2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی. 14 3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15 1-3-2)عناصر تأثیرگذار بركیفیت سود 16 1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری. 16 2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری. 18 3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود 19 4-1-3-2)ساختار سرمایه 20 5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه 20 6-1-3-2)هزینههای اختیاری. 22 7-1-3-2)ویژگی(كیفیت)مدیریت.. 22 8-1-3-2)ویژگیهای مالی. 23 9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی. 24 2-3-2)روشهای ارزیابی كیفیت سود 25 3-3-2)كاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود 25 1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه 26 2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد 27 4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی. 29 5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی. 30 6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 31 1-6-2)فرضیه طرح پاداش.. 35 2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی. 36 3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی. 37 4-6-2)تئوری نمایندگی. 38 5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 42 1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 43 2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 43 6-6-2)هموار سازی سود 44 1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود 46 2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود 48 3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49 1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله 49 2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه 50 4-6-6-2)انواع هموارسازی سود 50 7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع. 52 8-6-2)حساب سازی. 52 9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 53 10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری. 54 11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54 12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55 1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55 2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59 3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی. 60 4-12-6-2)مدل توزیعی. 62 7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64 8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69 9-2)پیشینه پژوهش.. 71 1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71 2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه: 80 2-3)فرضیههای پژوهش: 81 3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 82 4-3)جامعه آماری.. 85 5-3)نمونه آماری.. 86 6-3)روش جمع آوری دادهها 86 7-3)روش پژوهش.. 87 8-3)آمار توصیفی. 87 9-3)آماراستنباطی. 89 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه‏: 91 2-4)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش.. 91 1-2-4)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی. 91 2-2-4)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92 3-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92 4-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93 3-4)آزمون كولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 94 4-4)آزمون فرضیههای پژوهش.. 97 1-4-4)آزمون فرضیه اصلی. 97 2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول. 99 3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 104 2-5)نتیجه گیری. 105 3-5)پیشنهادهای پژوهش.. 107 1-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. 107 2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 109 4-5)محدودیتهای پژوهش.. 109 پیوستها: منابع و ماخذ: منابع فارسی: 116 منابع لاتین: 119 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….120 جدول1-2. معیارهای ارزیابی كیفیت سود 26 جدول 2-2. شاخصهای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری. 63 جدول 1-4: شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی. 92 جدول 2-4: شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92 جدول 3-4: شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93 جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93 جدول 5-4: خلاصه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش.. 93 جدول 6- 4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال. 94 جدول 7-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام  شرکت اصلی . 98 جدول 8-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی  100 جدول 9-4: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی  102 جدول 10-4: خلاصه نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی  102    نمودار شماره 1-2. انواع هموارسازی سود 51 نمودار شماره 2-2 چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 75 نمودار1-4: هیستوگرام بازده سهام شرکتهای اصلی در نمونه مورد بررسی. 95 نمودار2-4: هیستوگرام حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی. 95 نمودار3-4: هیستوگرام اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی. 96 نمودار 4-4: هیستوگرام اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی. 96 نمودار 5-4: نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ………100……………….   چكیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت­های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری­های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می­شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه از مدل تعدیل شده جونز[1](1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر­اختیاری شرکت­های گروه به­ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به­ عنوان متغیر وابسته می­باشد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد. واژه­های كلیدی: شرکت­های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.       مقدمه: مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می­باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می­افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش­گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه­گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش­گری مالی تغییر ایجاد می­کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1. انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یك یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش­های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی­ها، روش استهلاك خط مستقیم و نزولی برای دارایی­های ثابت، روش هزینه یابی كامل و كوشش­های موفقیت آمیز برای هزینه­های استخراج نفت و گاز، روش كار تكمیل شده و درصد پیشرفت كار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یكی از  روشهای فوق را انتخاب كرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت­های مالی را مدیریت می كنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال كه سود گزارش شده را تعدیل می­كنند، ابزارهای سنتی هستند كه مدیران در طول زمان ازآنها استفاده كرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2. نتایج بدست آمده نشان می دهد كه مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت­های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارك مناسبی در مورد مدیریت (دستكاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می­كنند. مثلا در دوره­هایی كه قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای­ها به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می كنند. البته در دوره­هایی كه قیمت سهام رشد كمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از كاهش قیمت­ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث كاهش بازده غیرعادی سهام  می شود. در دوره ای كه قیمت­ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه­ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یكدیگر تفكیك می كنند(همان منبع،ص51)3.       1-Jonse,1995
منتشر شده در
 • بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام فقه و حقوق اسلامی 123 1,027
 • بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام فقه و حقوق اسلامی 123 1,027 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام فقه و حقوق اسلامی 123 1,027 از سایت اصلی و…

 • آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ آمار 19 1,248
 • آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ آمار 19 1,248 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ آمار 19 1,248…

 • خط تولید بسته بندی خشکبار طرح های توجیهی و کارآفرینی 13 672
 • خط تولید بسته بندی خشکبار طرح های توجیهی و کارآفرینی 13 672 دریافت محصول کامل و اصلی درباره خط تولید بسته بندی خشکبار طرح های توجیهی و کارآفرینی 13 672 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان کارآموزی 70 527
 • گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان کارآموزی 70 527 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان کارآموزی 70 527 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کارآموزی…

 • پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید علوم انسانی 2 415
 • پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید علوم انسانی 2 415 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید علوم انسانی 2 415 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه دلبستگی کولینز و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند علوم انسانی 12 703
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند علوم انسانی 12 703 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند علوم انسانی 12 703 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *