بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 412

بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 412 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 412 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 412 در لینک زیر موجود میباشد بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 بیان مسئله 5 3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 8 4-1اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 10 5-1 اهداف تحقیق. 11 6-1 چارچوب نظری تحقیق. 12 7-1 فرضیه های تحقیق. 13 8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه 16 2-2تئوری نمایندگی. 17 3-2مجزا سازی مالكیت از مدیریت.. 18 4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالكیت شركت.. 20 5-2انواع مالكیت در شركت های سهامی عام 21 6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكمیت شركتی. 23 7-2رویكردهای متفاوت در تحقیق ها 25 8-2ارزیابی عملكرد 27 9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد 28 1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملكرد 29 2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد 31 10-2تقسیم سود: 32 11-2اهداف سیاست تقسیم سود 33 12-2سیاست تقسیم سود: 34 1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: 35 2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: 36 3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): 36 13-2توجیه ثبات سود سهام 37 14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: 38 15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود 39 16-2تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها: 45 17-2سود تقسیمی جهت كاهش منافع: 46 18-2پیشینه تحقیق. 47 1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر كشورها 47 2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران: 63 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 77 2-3 روش تحقیق. 77 3-3 جامعه مطالعاتی. 78 4-3  مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری. 79 5-3 قلمرو تحقیق. 80 6-3 فرضیه های تحقیق. 80 1-6-3 – فرضیه اول. 81 2-6-3- فرضیه دوم 81 3-6-3- فرضیه سوم 81 7-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 81 8-3 روش  وابزار گرد آوری اطلاعات.. 82 9-3روش تجزیه و تحلیل داده ها: 82 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 86 2-4 شاخص توصیفی متغیرها : 86 3-4آزمون نرمالیتی. 88 4-4 برازش الگوی مناسب : 89 5-4 بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی. 93 6-4تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق: 93 7-4بررسی اعتبار مدل. 112 8-4نتجیه گیری كلی تحقیق. 113 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 117 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 117 3-5 نتیجه گیری : 121 4-5 پیشنهادها 122 1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 123 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 123 5-5محدویت های تحقیق. 124 پیوست ها پیوست الف :جامعه مطالعاتی تحقیق. 126 منابع و ماخذ منابع فارسی: 133 منابع لاتین: 136 فهرست اینترنتی. 139 چکیده انگلیسی: 140       جدول (1-2 )خلاصه ای از تحقیقات خارجی. 68 جدول (2-2) خلاصه ای از تحقیقات داخلی. 74 جدول ( 1-4 ) شاخص های توصیف كننده متغیرها تحت شاخص مركزی ، شاخص پراكندگی. 87 جدول (2-4 ) آزمون كولموگورف ، اسمیرنف ( KS ) در مورد متغیرهای وابسته ROE ، ROA ،,Q-TOBIN   DPS/ EPS. 89 جدول (3-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمركز مالكیت(سهامداران عمده) و معیارارزیابی عملكرد RoA   94 جدول (4-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمركز مالكیت(سهامداران عمده) و معیار عملكرد ROE. 97 جدول (5-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمركز مالكیت(سهامداران عمده)ومعیارارزیابی عملكردQ-TOBIN   99 جدول (6-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملكردROAوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS  102 جدول (7-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملكردROEوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS  104 جدول (8-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملكرد(Q-TOBIN)وسیاست تقسیم سود (DPS/EPS. 107 جدول (9-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین تمركز مالكیت (سهامداران عمده)و سیاست تقسیم سود((DPS/EPS  110 جدول ( 10-4 ) خلاصه نتایج تحقیق. 113         نمودار (1-2)سیاست تقسیم سود ثابت.. 35 نمودار (2-2)سیاست تقسیم سود متغیر. 37 نمودار (1-3)مدل كلی تحقیق. 79 نمودار (1-4 ) پراكنش معیار ارزیابی عملكرد ROA درمقابل تمركز مالكیت.. 90 نمودار (2-4 ) پراكنش معیار ارزیابی عملكرد ROE درمقابل تمركز مالكیت.. 90 نمودار (3-4 ) پراكنش معیار ارزیابی عملكرد Q-TOBINدرمقابل تمركز مالكیت.. 91 نمودار ( 4-4 ) پراكنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملكرد   ROA.. 91 نمودار ( 5-4 ) پراكنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملكرد ROE. 92 نمودار ( 6-4 ) پراكنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملكرد Q-TOBIN.. 92     چكیده: در این مطالعه رابطه بین تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شركت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شركت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویكرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر كز مالكیت با استفاده از درصد مالكیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملكرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها[1]،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[2]، نسبت Qتوبین[3] وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)[4]سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد كه در سطح 95%بین تمر كز مالكیت و دو معیار عملكرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریكه تمر كز مالكیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می كند.یعنی هر چه تمركز مالكیت بیشتر باشدكنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملكرد شركت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمركز مالكیت و معیار ارزیابی عملكرد نسبت بازده داراییها صدق نمی كند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملكرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد كه 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملكرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا كه بهبود عملكرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر كز مالكیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.         مقدمه: تشكیل شركت بامسولیت  محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كه مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت كافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.           1-Return on Assets 2- Return on Equity 3-TOBIN S Ratio 4-Payout Ratio
منتشر شده در
 • پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ علوم انسانی 2 572
 • پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ علوم انسانی 2 572 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ علوم انسانی 2 572 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی کامپیوتر 111 1,071
 • دانلود فایل ورد Word تحقیق پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی کامپیوتر 111 1,071 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word تحقیق پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب…

 • دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی کارآموزی 71 625
 • دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی کارآموزی 71 625 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی کارآموزی 71 625 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی کارآموزی 71 625 در…

 • تحقیق بررسی هک و هکرها فنی و مهندسی 131 416
 • تحقیق بررسی هک و هکرها فنی و مهندسی 131 416 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق بررسی هک و هکرها فنی و مهندسی 131 416 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تحقیق بررسی…

 • بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 170 625
 • بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 170 625 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش…

 • دانلود مجموعه کامل و کاربردی براش خطوط فر چرخش تاکها Curls Swirls Vines 450 فایل های لایه باز 450 2,562
 • دانلود مجموعه کامل و کاربردی براش خطوط فر چرخش تاکها Curls Swirls Vines 450 فایل های لایه باز 450 2,562 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود مجموعه کامل و کاربردی براش خطوط فر چرخش تاکها Curls Swirls Vines 450…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *