بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROA در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران علوم انسانی 106 705

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROA در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران علوم انسانی 106 705 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROA در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران علوم انسانی 106 705 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROA در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران علوم انسانی 106 705 در لینک زیر موجود میباشد بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROA در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

دانلود

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با ROA در شرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1بیان مسئله 7 4-1- چهار چوب نظری تحقیق. 9 5-1-فرضیات تحقیق. 10 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11 7-1- اهداف تحقیق. 12 8-1- حدود مطالعاتی : 12 1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 12 2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 13 3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 13 9-1تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 16 2-2- ارزیابی عملكرد 16 3-2- معیارهای ارزیابی عملكرد 17 4-2- معیارهای مبتنی بر اطلاعات اقتصادی: 20 1-4-2- سود باقیمانده 20 5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22 6-2- مدل سود اقتصادی. 23 7-2- رویكردهای محاسبه EVA.. 24 8-2- میانگین موزون هزینه سرمایه: 26 9-2- میانگین منابع مالی: 27 1-9-2- ساختار سرمایه بهینه: 27 10-2- هزینه حقوق صاحبان سهام عادی: 27 1-10-2- روش مبتنی بر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای: 28 2-10-2- روش مبتنی بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسك: 28 3-10-2- روش مبتنی بر ارزش فعلی جریانات نقدی: 29 11-2- هزینه دیون: 30 12-2- دامنه عملكرد 30 13-2- تعدیلات EVA: 31 1-13-2- هزینه‌های R & D: 33 2-13-2- مخارج بازاریابی: 33 3-13-2- حسابداری تحصیل (سرقفلی): 33 4-13-2- مالیات.. 33 5-13-2- سرمایه‌گذاریهای قابل داد و ستد: 34 6-13-2- تأمین مالی رایگان: 34 14-2- جمع بندی مراحل محاسبه EVA: 35 15-2- كاربردهای EVA.. 35 16-2- مزایای EVA.. 36 17-2- معایب EVA.. 36 18-2- ارزش افزوده بازار. 37 19-2- رابطه بین MVA & EVA.. 37 20-2 تاریخچه EVA.. 38 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 41 2-3 روش تحقیق. 41 5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42 6-3 متغیرهای تحقیق. 43 1-6-3 متغیرهای مستقل. 43 2-6-3 متغیر وابسته 45 7-3 جامعه آماری. 45 8-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 45 9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 46 10-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 48 1-10-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 49 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4 مقدمه‏ 56 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 58 4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 59 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 60 2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 61 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 61 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 65 3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 69 4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 70 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 74 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 75 1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 75 2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 75 3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 76 4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 76 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 77 4-5 پیشنهادها 78 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 78 2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 79 5-5 محدودیت های تحقیق. 79 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی: 86 منابع لاتین: 88 منابع اینترنتی. 90 چکیده انگلیسی: 91       جدول (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 57 جدول ( 2-4 ) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 60 جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود اقتصادی   و بازده حقوق صاحبان سرمایه 61 جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 62 جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 63 جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود حسابداری  و بازده حقوق صاحبان سرمایه 66 جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 67 جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 67 جدول (9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی سه  فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره 70 جدول(10-4)  یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك صنعت.. 71     نمودار (1-3) : مدل تحلیلی تحقیق. 42 نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 64 نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون. 65 نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 68 نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون. 69     چكیده: متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،1991 مدل ارزش افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،… را رها نمود.  هدف اصلی در تحقیق حاضربررسی ارتباط بین سود اقتصاد[1] وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه [2]می باشد. با انجام یک مطالعه‌ی كتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی1380 لغایت 1387 درشركتهای برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بین سود اقتصاد وسود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه وجود دارد.و سود اقتصاد دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است.و همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفكیك صنعت نشان دهنده تاثیرنوع صنعت ،برروابط بین متغیرهاست. كلید وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادی ، سود حسابداری ، بازده حقوق صاحبان سرمایه       مقدمه: وقوع انقلاب صنعتی و تداوم  آن در اروپای قرن 19 ، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح های عظیمی چون احداث شبکه سراسری راه آهن که سرمایه های پولی کلانی نیاز داشت که  تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولتهای آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری ، نخستین شرکتهای سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی ) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکتهای سهامی در گذر زمان منجر به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیأت مدیره امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کنند. این تحول جدید گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسسه های که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند و یا اصولاً سهمی ندارند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسه ها از مالکیت آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکتهای سهامی و مشارکت تعداد زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این گونه شرکتها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است (شباهنگ ، قربانی ،5،1377)1.    [1]-EVA [2]-ROE
منتشر شده در
 • طرح 2 معماری معماری 1 1,504
 • طرح 2 معماری معماری 1 1,504 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طرح 2 معماری معماری 1 1,504 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب طرح 2 معماری معماری 1 1,504 در لینک زیر موجود…

 • تحقیق شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) برق 81 1,314
 • تحقیق شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) برق 81 1,314 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق شبیه ­سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده…

 • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قطعات کامپوزیتی طرح های توجیهی و کارآفرینی 51 497
 • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قطعات کامپوزیتی طرح های توجیهی و کارآفرینی 51 497 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید قطعات کامپوزیتی طرح های توجیهی و کارآفرینی 51 497 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز علوم انسانی 4 458
 • پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز علوم انسانی 4 458 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز علوم انسانی 4 458 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • نکات کنکوری طراحان کنکور درس 2و3انگلیسی پیش دانشگاهی جزوات درسی 52 932
 • نکات کنکوری طراحان کنکور درس 2و3انگلیسی پیش دانشگاهی جزوات درسی 52 932 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نکات کنکوری طراحان کنکور درس 2و3انگلیسی پیش دانشگاهی جزوات درسی 52 932 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • دانلود تحقیق بسیار جامع در زمینه اتم و هسته اتم زیست شناسی 57 920
 • دانلود تحقیق بسیار جامع در زمینه اتم و هسته اتم زیست شناسی 57 920 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق بسیار جامع در زمینه اتم و هسته اتم زیست شناسی 57 920 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *