بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی حسابداری 139 780

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی حسابداری 139 780 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی حسابداری 139 780 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی حسابداری 139 780 در لینک زیر موجود میباشد بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی

دانلود

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود به  بورس می پردازد. بدین منظور ،                             داده های مربوط به  84 شرکت جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی  2008 – 2003 گرد آوری شده است . نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ؛  بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،در دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و موید این مطلب است که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی است و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه اثر  گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام می گردد، همچنین  نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .     1-مقدمه امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد .تغییرات قیمت سهام شرکت ها تحت تأثیر عامل مختلفی است . یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت ، نشانه ها و علایمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می یابد و در دسترس سرمایه گذاران قرار می گیرد . از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکت ها ، اعلان سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده است . پیش بینی سود هر سهم ، تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست (جاگ و مک کنومی،2003). بدین ترتیب پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی پایان سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود به  بورس بپردازد. با توجه به نتایج این تحقیق، سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی است و باعث واکنش بازار می گردد و نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید ، نوسانات قیمت ها را شکل می دهد. این مقاله در ادامه به مرور پیشینه پژوهش وتبیین فرضیات ، روش شناسی، یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و در بخش پایانی به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازد.   2- پیشینه و فرضیات پژوهش     (i)پیشینه پژوهش : قابلیت اتکای اطلاعات پیش بینی شده در گزارشهای شرکتهای جدید الورود به بورس توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.  فرت تحقیقی در مورد نقش برآورد سود برای 116 شركت دارای عرضه عمومی اولیه سهام در سنگاپور برای سال­های 1992 تا 1999 انجام داده است. نتایج تحقیق وی نشان می­دهد كه ارتباط معنی­دار مثبت میان خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجود دارد (فرت، 2001)[1]. یافته­های کلارکسون و همکارش كه 267 شركت جدید الورود به بورس كانادا را بررسی كردند بیانگر این است كه برآوردهای داوطلبانه سود افشا شده در گزارش­های شركت­های دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد (کلارکسون و همکارش ، 2002)[2]. عمران، عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت عرضه اولیه سهام برای نمونه­ای از 53 مورد انتشار سهام كه در بازار سرمایه مصر بین سال­های 1994 تا 1998 عرضه شده بود را بررسی كرد. وی دریافت سهام انتشار یافته دارای بازده­های غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یك سال بعد و سپس بازده­های غیر عادی منفی در دوره­های زمانی 3 تا 5 ساله می­باشد (عمران، 2004 )[3]. احمد زالوکی و همکارانش عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام را در مالزی بین سالهای 1990-2000 بررسی کردند. آنها دریافتند که عملکرد بلند مدت عرضه اولیه سهام از یک سال به سال دیگر متغیر است و برای سالهای مختلف مرتبط با مدلهای منظمی نمی باشد. همچنین عملکرد بلند مدت در صنایع مختلف متفاوت است (زالوکی و همکاران،2004)[4]. راوی لونکانی و مایکل فرت به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس تایلند پرداختند . تعداد 175 شرکت به عنوان نمونه در طی سالهای 1991-1996 انتخاب شده بود . متغیرهای مورد بررسی آنها شامل اندازه شرکت ، عمر شرکت ، ضریب پراکندگی سود (انحراف معیار بر میانگین سود سه سال قبل) در افق زمانی پیش بینی سود بوده است . با به کار گیری رگرسیون چند متغیره مقطعی نتایج آنها نشان داد که بین متغیرهایی همچون اندازه شرکت و افق زمانی پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود رابطه مثبت وجود دارد و سایر متغیرها از نظر آماری معنی دار نبودند (لونکانی و فرت،2005)[5]. کامران احمد به بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش­بینی سود شركت­های دارای عرضه اولیه سهام در بازار بورس داكا (بنگلادش) پرداخته است. نمونه مورد بررسی وی شامل 202 شركت پذیرفته شده در بورس داكا برای سال های 1990-2006  بود.  متغیرهای مورد بررسی این پژوهش كه به نظر می­رسید بر خطای پیش­بینی سود مؤثر باشند شامل نسبت سود خالص به فروش، اهرم مالی، افق زمانی پیش­بینی، سهام تحت تملك مدیران، اعتبار حسابرس و عمر شركت بوده است: نتایج وی بیان كننده این بود كه بین شرایط رونق اقتصادی و خطای پیش­بینی سود رابطه معكوس و بین عمر شركت و خطای پیش­بینی سود رابطه مثبت وجود داشت. سایر متغیرهای مورد بررسی معنادار نبودند (احمد ، 2007)[6] .  پژوهش­های انجام شده توسط لیوتان و همكارش در مورد ارتباط پیش­بینی سود و بازده غیرعادی شركت­های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس سنگاپور ارتباط منفی معناداری میان دقت برآورد سود و بازده غیرعادی سهام را تأیید می­كند (لیوتان،2008)[7]. یانتی و فلورنس به بررسی رابطه بین اندازه شرکت، طول دوره پیش بینی، نوع صنعت، خطای پیش بینی سود و بازده سهام در بورس اندونزی پرداختند.آن ها دریافتند که متغیرهای اندازه شرکت، طول دوره پیش بینی، نوع صنعت و رتبه تجاری شرکت از عوامل تعیین کننده خطای پیش بینی سود هستند و خطای پیش بینی سود روی عملکرد کوتاه مدت سهام در عرضه های اولیه اثر می گذارد (یانتی و فلورانس، 2009)[8].  (ii )  فرضیه های پژوهش : 1- بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت ها در سال ورود به بازارسرمایه رابطه  وجود دارد. 2- بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شركت ها  پس ازگذشت یك سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد. 3- نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد.   3- روش  شناسی پژوهش این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی است و ازحیث روش و ماهیت ، توصیفی- همبستگی است . هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود (متغیر مستقل) و بازده غیر عادی سهام ( متغیر وابسته) در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس اوراق بهادار و یکسال پس از ورود به بورس اوراق بهادار است و از مدل رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است . فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95% بررسی شده اند. لازم به ذکر است که آزمون رابطه غیر خطی بین متغیرهای تحقیق نیز انجام شده و با توجه به مقدار آماره F وسطح معنی داری ، مشخص شد رگرسیون خطی بهترین برازش را از متغیرها ارائه می نماید . (i ) گردآوری داده ها و انتخاب نمونه در این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از روش كتابخانه‌ای و مراجعه به آرشیوها استفاده شده است. ابزار تحقیق، شامل صورت های مالی، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه می باشد که از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گرد آوری شده و پس از طبقه بندی و محاسبه متغیرها در نرم افزار اکسل ، در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 2003  تا 2008  بوده که تعداد آنها 109شرکت است و نمونه پژوهش با در نظر گرفتن ویژگی های زیر انتخاب شده است :   1-  اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق برای شركت­های مربوط، در طول دوره تحقیق وجود داشته باشد. 2-شركت­هایی كه در دوره تحقیق و در سال پذیرش در بازار سرمایه ایران  ، سهامشان مورد معامله قرار گرفته و دچار وقفه معاملاتی نشده باشند. 3-در طول یك سال (12 ماه) پس از عرضه اولیه هیچ­گونه اطلاعیه­ای در خصوص افزایش سرمایه و تجزیه سهام از سوی شركت (مجمع فوق العاده) منتشر نشده باشد، زیرا بر میزان بازده سهام و سود واقعی هر سهم و در نتیجه بر خطای پیش­بینی سود مؤثر هستند. در نهایت با توجه به معیارهای فوق تعداد 84 شرکت به عنوان نمونه هدفمند (سیستماتیک) تحقیق انتخاب گردیده    است .   (ii )  مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها      مدل زیر برای آزمون فرضیه ها برآورد شده است ؛ در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه گردیده اند :  = α 0 + α 1  + α 2  + α 3  + α 4  + α5+ α6   +                 α7  + α8   + α9 +                                                       (1)                                                                 تعریف متغیرها: ABR : بازده غیر عادی سهام (متغیر وابسته) FE : خطای برآورد سود هر سهم (متغیر مستقل) SIZe : اندازه شركت (متغیر كنترل) Fl : اهرم مالی (متغیر كنترل) ROA : بازده دارایی (متغیر كنترل) LAR : بازده دارایی­های ثابت (متغیر كنترل) CFo : وجوه نقد عملیاتی (متغیر كنترل) Li / EQ : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (متغیر كنترل) I : هزینه بهره (متغیر كنترل) DPS/ EPS : توزیع سود نقدی (متغیر كنترل) ε : خطای برآورد α 0 : عرض از مبدأ رگرسیون α 1           تا α 9 : برآورد كننده شیب خط رگرسیون   (a)                      متغیر وابسته :  متغیر وابسته در این پژوهش بازده غیر عادی سهام می­باشد. برای تعیین بازده غیر عادی سهام  در دوره زمانی پژوهش در هر سال مالی از مدل تعدیل شده بازار استفاده شده است . در این مدل فرض شده است ، بازده بازار نتیجه فرآیند مورد انتظار بازده سهام شرکت ها در هر دوره زمانی به شمار می رود . بنابراین تفاضل بازده واقعی سهام و بازده بازار در دوره زمانیt  نشان دهنده بازده غیر عادی سهام در دوره t  است : ABRit = Rit – Rmt                                                                                                          ( 2)     : ABRitبازده غیر عادی سالانه سهامi درزمان t Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t Pit : قیمت سهام i در انتهای زمان t Pio : قیمت سهام i در ابتدای زمان t Dit : سود سهام پرداختی توسط شركت i در زمان t Imt : شاخص كل بورس در پایان زمان t Imo : شاخص كل بورس در ابتدای زمان t   ((b متغیرمستقل : در این پژوهش خطای پیش بینی سود هرسهم به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. برای اندازه­گیری خطای   پیش­بینی سود هر سهم از شاخص زیر استفاده می­شود:   At : سود واقعی شركت در زمان t  Ft: سود پیش­بینی شده شركت در زمان t   ( (cمتغیرهای کنترل :   *اندازه شرکت(SIZE)  :                                                         (6)                                                                              (قیمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG = SIZE   * اهرم مالی( (FL:                                                                                                        (7)                                                                                                                                            *بازده دارایی (  :  (ROA           (8)                                                                                                         *بازده دارایی ثابت ( : (LAR       (9)                                                                                                                   *وجوه نقد عملیاتی(  : (CFO      (10)             * نسبت بدهی به حقوق صاحبات سهام (LI/EQ) :     (11)                                                                                                                     * هزینه بهره ( I ) :     (12)                                                                                                                              * توزیع سود نقدی (DPS / EPS) :    (13)                                                                                                         4-یافته های پژوهش و تحلیل داده ها         جداول 1و2 بیانگر اطلاعاتی در مورد شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو مقطع زمانی است. مقایسه دو جدول میزان تغییر در شاخص­ها را در دو مقطع زمانی A و B نمایش  می­دهد كه به عنوان مثال میانگین بازده غیر عادی سالانه شرکتها  در سال ورود به بازار سرمایه  ایران  (مقطع زمانی A ) 545/33 – و پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه  (مقطع زمانی B ) 90/16 می­باشد و نشان دهنده افزایش میانگین بازده غیر عادی است.     (i )  آزمون فرضیه اول برای بررسی رابطه بین متغیر مستقل (خطای پیش بینی سود هر سهم)،متغیر وابسته (بازده غیر عادی سهام) و متغیرهای کنترل در سال ورود به بازار سرمایه ، مدل رگرسیون چند متغیره خطی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل و ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در جداول 3 و4  ارائه شده است.  همانطور که در جدول شماره (3 ) مشاهده می شود ،  با توجه به مقدار آماره فیشر و سطح معنی داری آن که به ترتیب    154/2  و 041/0 هستند ، مدل کفایت لازم را دارد . از طرف دیگر آماره دوربین واتسون نیز به مقدار 594/1 محاسبه شده و بیانگر استقلال باقی مانده ها است . آماره t برابر با 563/2 و سطح اهمیت برابر با 014/0 با ضریب مثبت 941/0 رابطه مثبت معناداری را بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام  در حضور متغیرهای کنترل تایید می کند . همچنین مقدار ضریب تعیین (254/0) بدین معنی است که مدل رگرسیون چند متغیره حدود 4/25 درصد از کل تغییرات بازده غیر عادی سهام را در سال ورود به بازار سرمایه تبیین می کند و 6/74 درصد از تغییرات آن تحت تاثیر سایر عوامل است . لازم به ذکر است که هیچ یک از متغیرهای کنترل در مدل معنی دار نیستند. در نهایت ، فرضیه اول پذیرفته شده و مدل رگرسیون به صورت زیر ارائه می گردد:        نتایج این پژوهش با یافته های کلارکسون (2002) ، فرت(2001) ،لیوتان (2008)، یانتی و فلورانس(2009)، جرجیا(2003) مطابقت دارد . در جدول 4، ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی نشان داده شده است . نکته قابل ذکر در مورد ماتریس ضرایب همبستگی ، محاسبه سطح خطای قابل قبول اصلاح شده برای کمترین فرصت ایجاد خطای نوع اول(α) ، به منظور بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای کنترل است. یک روش استفاده از روش بن فرنی است که در آن سطح معنا داری (5%) تقسیم بر تعداد همبستگی های محاسبه شده می شود (0011/0= 45  /  05/0). یک ضریب همبستگی زمانی معنا دار است که سطح اهمیت آن کمتر از سطح قابل قبول اصلاح شده (0011/0)باشد.چون سطح اهمیت ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای کنترل ، بیشتر از سطح قابل قبول اصلاح شده است، بنابراین ضرایب همبستگی محاسبه شده معنی دار نیستندو هم خطی بین متغیرهای کنترل وجود ندارد.  ((ii آزمون فرضیه دوم                همانند فرضیه اول ، رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام پس از یکسال از ورود به بازار سرمایه  در حضور متغیرهای کنترل آزمون شده است .نتایج برآورد مدل و ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در جداول 5 و 6   ارائه شده است.  با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره (5 ) ،آماره t برابر با 917/3 و سطح اهمیت برابر با 000/0 با ضریب مثبت 470/0 رابطه مثبت معناداری را بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام  در حضور متغیرهای کنترل تایید می کند . هم چنین با توجه به مقدار آماره فیشر و سطح معنی داری آن که به ترتیب  877/2  و 006/0 هستند ، مدل کفایت لازم را دارد . از طرف دیگر آماره دوربین واتسون نیز به مقدار 831/1 محاسبه شده و بیانگر استقلال باقی مانده ها است . مقدار ضریب تعیین محاسبه شده (282/0) بدین معنی است که مدل رگرسیون چند متغیره حدود 2/28 درصد از تغییرات بازده غیر عادی سهام را پس از گذشت یکسال از ورود به بازار سرمایه  تبیین می کند و8/71 درصد از تغییرات بازده غیر عادی سهام تحت تاثیر سایر عوامل است .در این مقطع زمانی نیز هیچ یک از متغیرهای کنترل در مدل معنی دار نیستند.در نهایت، فرضیه دوم پذیرفته شده و مدل رگرسیون به صورت زیر ارائه می گردد:     در جدول 6 ، ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی نشان داده شده است . در این مقطع زمانی نیز،چون سطح اهمیت ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متغیرهای کنترل ، بیشتر از سطح قابل قبول اصلاح شده  (0011/0 )است، بنابراین ضرایب همبستگی محاسبه شده معنی دار نیستند و هم خطی بین متغیر های کنترل وجود ندارد.   ((iii آزمون فرضیه سوم         نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول 7 ارائه شده است. همانطور که در جدول 7  مشاهده می شود ، از بین صنایعی که بر اساس بیشترین فراوانی در جامعه آماری پژوهش ، مورد آزمون قرار گرفته اند ؛ ضریب تعیین تعدیل شده ، سطح معنی داری ، آمارهF مربوط به ارتباط بین متغیر مستقل و متغیرهای کنترل با متغیر وابسته و فرضیه تایید شده در صنایع مختلف ،متفاوت می باشد .بنابراین فرضیه فرعی تایید می شود و بیانگر این است که نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد.لازم به توضیح است که بالاترین همبستگی بین متغیر های مورد مطالعه در دو مقطع زمانی مورد مطالعه در صنعت ساخت فلزات اساسی مشاهده می شود. 5- نتیجه گیری یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت معنادار بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار سرمایه ایران در دو مقطع زمانی مورد مطالعه است که بیانگر محتوای اطلاعاتی متغیر سود است . به عبارت دیگر انحراف سود پیش بینی شده باعث انحراف در نرخ بازده غیر عادی سهام می شود . با مقایسه دو مقطع زمانی مورد مطالعه مشخص می شود ،شرکتهایی که در سال ورود به بازار سرمایه خطای بیشتری در پیش بینی سود داشته اند در سال بعد  بازده غیرعادی بیشتری نیز داشته اند و این امر می تواند ناشی از افزایش یا کاهش تقاضا برای خرید یا فروش سهام شرکت باشد.در نهایت می توان بیان کرد که شرکتها، یکسال پس از ورود به بازار سرمایه (مقطع زمانی B ) جایگاه خود رادربازار سهام پیدا کرده و مدیران شرکت  نیز ارزیابی دقیق تری از دور نمای تجاری شرکت داشته و این باعث افزایش دقت پیش بینی سود  و کاهش نوسانات  قیمت سهام شده است .  همچنین متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده در مدل رگرسیون معنی دار نبودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به تفکیک نوع صنعت نیز ، نشان دهنده تاثیر نوع صنعت بر روابط بین متغیرها بوده  و در صنعت ساخت فلزات اساسی بالاترین ارتباط بین دو متغیر خطای پیش بینی سود و بازده غیر عادی در هردو مقطع زمانی مشاهده شد. همچنین پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق به شرح زیر ارائه می شود : 1 ـ فراهم آوردن بستری مناسب جهت اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح 2 ـ تأكید بورس اوراق بهادار ، مبنی بر این كه شركت­های جدید الورود با دقت بیشتری سود هر سهم را  پیش­بینی كنند؛ زیرا سرمایه­گذاران معمولاً با استفاده از این معیار اقدام به تعیین قیمت سهام می­كنند. عدم دقت در پیش بینی سود هر سهم، می­تواند منجر به كسب بازده غیرعادی برای عده­ای از سرمایه­گذاران و زیان غیرعادی برای عده دیگری شود.   جدول 1 .  آمار توصیفی متغیرها در سال ورود به بازار سرمایه ایران متغیرها میانگین واریانس انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه تغییرات بازده غیرعادی   54/33- 88/4551 46/67 128 137- 265 خطای پیش بینی سود 15/5 61/552 50/23 82 77- 159 اندازه شرکت   05/11 05/8 83/2 8/13 11/1 69/12 اهرم مالی   60/0 04/0 21/0 30/1 04/0 26/1 بازده دارایی   91/15 64/100 03/10 60/42 42/3- 02/46 بازده دارایی ثابت 40/651 1137695 62/1066 8/8267 2/39 6/8228 وجوه نقد عملیاتی 82/611 3/548722 75/740 2849 718- 3567 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 88/2 39/18 28/4 2/27 05/0 15/27 نسبت هزینه بهره 63/93 5/18166 78/134 07/804 0 07/804 توزیع سود نقدی 73/0 192/0 43/0 33/3 0 33/3     جدول 2. آمار توصیفی متغیرها یکسال پس از ورود به بازار سرمایه ایران متغیرها میانگین واریانس انحراف معیار حداکثر حداقل دامنه تغییرات بازده غیرعادی   90/16 95/2128 14/46 164 53- 217 خطای پیش بینی سود 75/0 42/2529 29/50 179 139- 318 اندازه شرکت   68/11 90/1 38/1 93/13 60/1 33/12 اهرم مالی   60/0 04/0 22/0 04/1 0 04/1 بازده دارایی   49/14 03/137 70/11 50/41 14/35- 64/76 بازده دارایی ثابت 66/996 1/6543176 96/2557 15654 0 15654 وجوه نقد عملیاتی 88/823 2156775 5/1468 4802 6068- 10870 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 48/2 89/26 18/5 2/26 29- 2/55 نسبت هزینه بهره 80/0 09/0 31/0 87/1 0 87/1 توزیع سود نقدی 74/131 98/63811 61/252 3/1972 0 3/1972     جدول3.  نتایج آزمون فرضیه اول     .Firth , 20001 .Clarkson  p ,et al ,2002 2 .Omran ,20043 .Zaluki et al, 20044 Lonkani  and  firth,2005.5 . ahmed ,20076 .Liau tan,20087 .Yanthi and Florens , 20098
منتشر شده در
 • دانلودکارآموزی بهزیستی شوشتر کارآموزی 18 552
 • دانلودکارآموزی بهزیستی شوشتر کارآموزی 18 552 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی بهزیستی شوشتر کارآموزی 18 552 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلودکارآموزی بهزیستی شوشتر کارآموزی 18 552 در لینک زیر موجود…

 • بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 191 530
 • بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 191 530 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران علوم انسانی…

 • مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها علوم انسانی 50 535
 • مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها علوم انسانی 50 535 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها علوم انسانی 50 535 از سایت…

 • مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان علوم انسانی 3 393
 • مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان علوم انسانی 3 393 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقیاس چهار عاملی عدالت سازمان علوم انسانی 3 393 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقیاس چهار عاملی عدالت…

 • ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture معماری 1 1,063
 • ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture معماری 1 1,063 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture معماری 1 1,063 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی روانشناسی 21 735
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی روانشناسی 21 735 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی روانشناسی 21 735 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری و پیشینه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *