بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی مدیریت 29 1,307

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی مدیریت 29 1,307 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی مدیریت 29 1,307 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی مدیریت 29 1,307 در لینک زیر موجود میباشد اخیرا مسئولیت اجتماعی و تاثیرمطلوب آن بر جامعه به یک موضوع مهم در میان دانشگاهیان، شرکتها و دولت تبدیل شده استدر همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی به انجام رسیده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است

دانلود

چکیده اخیرا مسئولیت اجتماعی و تاثیرمطلوب آن بر جامعه به یک موضوع مهم در میان دانشگاهیان، شرکتها و دولت تبدیل شده است.در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی به انجام رسیده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب می‌باشد. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه آماری 132 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده است. ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد بوده ، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 0.899 محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی بر رضایت و تعهد سازمانی در آموزش عالی تاثیر معنی داری دارد. واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی ، رضایت ، تعهد سازمانی ، آموزش عالی  به همراه فرم نظر سنجی و نتیجه آنالیز نظرات
منتشر شده در
 • دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری عمران و نقشه کشی 64 733
 • دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری عمران و نقشه کشی 64 733 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد(Word) تحقیق بررسی عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری عمران و نقشه کشی…

 • تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 575
 • تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 575 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته…

 • گزارش کار آموزی جزئیات اجرایی ساختمان 4طبقه کارآموزی 30 1,144
 • گزارش کار آموزی جزئیات اجرایی ساختمان 4طبقه کارآموزی 30 1,144 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کار آموزی جزئیات اجرایی ساختمان 4طبقه کارآموزی 30 1,144 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کار…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر علوم انسانی 47 610
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر علوم انسانی 47 610 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر علوم انسانی 47 610 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • طراحی بیل مكانیكی معماری 1 1,152
 • طراحی بیل مكانیكی معماری 1 1,152 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طراحی بیل مكانیكی معماری 1 1,152 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب طراحی بیل مكانیكی معماری 1 1,152 در لینک زیر موجود…

 • پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای علوم انسانی 2 413
 • پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای علوم انسانی 2 413 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای علوم انسانی 2 413 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای علوم انسانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *