بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 98 640

بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 98 640 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 98 640 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 98 640 در لینک زیر موجود میباشد بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی تاثیر مالكیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه. 2 1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق. 2 1-3. ضرورت تحقیق. 4 1-4. اهداف تحقیق. 5 1-5. فرضیه های تحقیق. 6 1-6. روش تحقیق. 6 1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 7 1- 8. ابزار گردآوری داده ها. 7 1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. 7 1- 10. قلمرو تحقیق. 7 1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:. 7 1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری ):. 8 1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:. 8 1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:. 8 1- 12. ساختار تحقیق. 8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2 -1. مقدمه. 10 2-2. هموارسازی سود و كیفیت اقلام تعهدی. 12 2-3. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها. 15 2-3-1. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها. 16 2-3-2. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها. 20 2-4. پایداری سود(ثبات سود). 20 2-5. چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 22 2-5-1. نظریه نمایندگی. 22 2-5-2.نظریه هزینه معاملات. 24 2-5-3. نظریه ذینفعان. 24 2-5-4. نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی. 25 2-5-5. نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات. 25 2-6. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. 25 2-7. سیستمهای حاکمیت شرکتی. 27 2- 8. مالکیت سهام مدیریت. 30 2-8-1. مالکیت سهام مدیریت :. 30 2-8-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:. 30 2-8- 3. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:. 30 2-9. سهامداران عمده. 31 2-10. پیشینه موضوع تحقیق. 32 2-10-1. تحقیقات انجام شده در سایر كشورها پیرامون موضوع تحقیق  32 2-10-2. تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق. 37 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1. مقدمه. 43 3-2. روش تحقیق. 43 3-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 44 3-4.  فرضیههای تحقیق. 45 3-5 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 46 1-3-5. متغیر وابسته :. 46 2-3-5. متغیرهای مستقل:. 46 3-3-5. متغیرهای کنترلی:. 47 3-6. روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 48 3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. 49 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1. مقدمه. 52 4-2. آمار توصیفی. 53 4-3. آزمون نرمال بودن. 54 4-4. بررسی اعتبار مدل. 55 4-5. آزمون فرضیه های تحقیق. 55 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1. مقدمه. 61 5-2. خلاصه پژوهش. 61 5-3. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. 62 5-4. محدودیت های پژوهش. 64 5-5. پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 64 5-6. پیشنهادهای کاربردی. 65 منابع ومآخذ. 66 الف- منابع فارسی. 67 ب- منابع غیرفارسی. 69 پیوست ها چکیده انگلیسی       جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها. 53 جدول 4-2 آزمون کلموگروف اسمیرنوف. 55 جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه اول. 56 جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم. 57 جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم. 58   نمایشگر 2-1 ارزش های مبادله. 17 نمایشگر 2-2 سیستمهای حاکمیت شرکتی. 28 نمایشگر 2-3 مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی. 28 نمایشگر 2-4 مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی. 29 نمایشگر 3-1 ناحیه رد و قبول فرض صفر. 50                                                   فصل اول کلیات تحقیق     1-1 مقدمه تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایی، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند كه به تشكیل شركتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شركتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كار آزموده و حرفه ای انجامید كه در عین اقتدار كامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..
منتشر شده در
 • طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی آمار 17 1,094
 • طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی آمار 17 1,094 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طرح آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان غیرانتفاعی بردبار به درس ریاضی آمار…

 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 503
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 503 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت…

 • گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی گرایش کامپیوتر (نرم افزار) کامپیوتر 134 2,111
 • گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی گرایش کامپیوتر (نرم افزار) کامپیوتر 134 2,111 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کارآموزی مقطع کارشناسی گرایش کامپیوتر (نرم افزار) کامپیوتر 134 2,111 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی کامپیوتر 111 1,163
 • دانلود فایل ورد Word تحقیق پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب پذیری­ ها بوسیله­ متن کاوی کامپیوتر 111 1,163 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word تحقیق پیش بینی بهره کشی و خوشه بندی آسیب…

 • پاورپوینت وسواس فکری-عملی در کودکان روانشناسی 22 1,121
 • پاورپوینت وسواس فکری-عملی در کودکان روانشناسی 22 1,121 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت وسواس فکری-عملی در کودکان روانشناسی 22 1,121 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت وسواس فکری-عملی در کودکان روانشناسی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای (فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 34 502
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای (فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 34 502 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی رایانه ای (فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 34 502 از سایت اصلی و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *