بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 106 439

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 106 439 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 106 439 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 106 439 در لینک زیر موجود میباشد بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مساله تحقیق. 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6 5-1 اهداف تحقیق. 7 6-1 فرضیات تحقیق. 8 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 11 2-2 بازار بورس.. 12 3-2 دلایل عمده تامین مالی شركت ها 12 4-2 روش های تامین مالی. 13 1-4-2 تامین مالی كوتاه مدت.. 13 2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13 5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14 1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی. 15 1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15 1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15 2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16 3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16 4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16 2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17 3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17 4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17 2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18 1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19 2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19 3-2-5-2 ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان. 19 6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20 1-6-2 بدهی های مالی كوتاه مدت.. 20 1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21 1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21 2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22 3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22 4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23 2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23 1-2-6-2  وام های بانكی بلندمدت.. 24 2-2-6-2  وام های شركت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24 3-2-6-2  تامین مالی تجهیزات.. 24 4-2-6-2  بدهیهای رهنی. 24 5-2-6-2 اوراق قرضه 25 1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25 6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26 7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28 1-7-2 بازده سهام 28 2-7-2 بازده مورد انتظار یك سهم 30 3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30 4-7-2 بازده دارایی. 31 5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31 8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32 1-8-2 نظریه سنتی. 32 2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33 3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34 4-8-2 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34 5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34 6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35 7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36 8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37 9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39 1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40 2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 47 2-3 روش تحقیق. 47 3-3 متغیر های تحقیق. 48 1-3-3 متغیر مستقل. 48 2-3-3 متغیر وابسته 48 3-3-3 متغیر کنترل. 49 4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50 5-3 اهداف تحقیق. 50 6-3 فرضیات تحقیق. 51 7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52 8-3  روش گردآوری اطلاعات.. 52 9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53 10-3 آمار توصیفی. 53 11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: 53 12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: 56 13-3  معرفی نرم افزار Eviews. 57 14-3 انواع داده‌ها 57 15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58 16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58 17-3 تحلیل رگرسیون. 59 18-3 فروض کلاسیک… 60 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 64 2-4 آمار توصیفی. 64 3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66 1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها 66 2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67 3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68 4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68 5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69 1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71 2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72 1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72 2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72 3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73 4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73 4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 76 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 76 1-2-5 فرضیه اصلی. 76 2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77 3-2-5 فرضیه فرعی دوم 77 4-2-5 فرضیه فرعی سوم 78 5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 78 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78 4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80 5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80 6-5 محدودیت های تحقیق. 80 پیوست ها  خروجی نرم افزار. 83 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 88 منابع لاتین: 91 چکیده لاتین. 93   جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 5 جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65 جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها 66 جدول 3-4  نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68 جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69 جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69 جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی. 70     نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 50     چكیده: تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پركردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد. واژه های کلیدی: اهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام       مقدمه: در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکت های اقتصادی در آن فعالیت می کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهمترین مسائل آنهاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثرکردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می شود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آن ها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکت ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند. تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.  
منتشر شده در
 • جزوه ایستایی معماری معماری 79 916
 • جزوه ایستایی معماری معماری 79 916 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه ایستایی معماری معماری 79 916 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه ایستایی معماری معماری 79 916 در لینک زیر موجود…

 • بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان علوم تربیتی 35 1,335
 • بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان علوم تربیتی 35 1,335 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی امكان بهره گیری از مدیریت كیفیت جامع در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی آمیخته بازاریابی علوم انسانی 65 495
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی آمیخته بازاریابی علوم انسانی 65 495 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی آمیخته بازاریابی علوم انسانی 65 495 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • قفل کردن سیستم سی شارپ | # C 1 1,461
 • قفل کردن سیستم سی شارپ | # C 1 1,461 دریافت محصول کامل و اصلی درباره قفل کردن سیستم سی شارپ | # C 1 1,461 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب قفل کردن…

 • مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار روانشناسی 37 654
 • مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار روانشناسی 37 654 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار روانشناسی 37 654 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقاله آموزش…

 • پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی علوم انسانی 2 585
 • پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی علوم انسانی 2 585 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی علوم انسانی 2 585 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی علوم انسانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *