بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 492

بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 492 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 492 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 492 در لینک زیر موجود میباشد بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دانلود

بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده : 1 مقدمه : 2 فصل اول. 3 کلیات تحقیق. 3 فصل اول : مقدمه 3 1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 . بیان مساله 6 4-1. چارچوب نظری. 7 5-1 .اهداف تحقیق. 8 6-1 حدود مطالعاتی. 8 1-6-1 قلمرو مکانی. 8 2-6-1 قلمرو زمانی. 8 7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9 فصل دوم 11 مروری برادبیات تحقیق. 11 مروری بر ادبیات تحقیق. 11 1-2 . مقدمه 12 2 – 2 . ساختار سرمایه 13 3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14 4-2. وجود ساختار سرمایه 16 5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17 6–2 . مفهوم اهرم 18 7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18 8–2 . روشهای تأمین مالی. 19 1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20 2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22 9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28 10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض… 29 11–2 . معایب ناشی از استقراض… 29 12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30 13  – 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32 14–2 . هزینه سرمایه 33 15– 2 . پیشینه تحقیق : 38 1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38 2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39 فصل سوم 44 روش اجرای تحقیق. 44 فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44 1–3 . مقدمه 45 2– 3 . نوع پژوهش.. 45 3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46 4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47 5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47 1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47 6-3. مدل مفهومی  تحقیق. 52 7-3 . متغیر های تحقیق. 52 1-7-3. متغیرهای مستقل. 52 2-7-3 . متغیر وابسته 53 3-7-3. متغیر های کنترل : 53 8–3 . فرضیات تحقیق. 54 فصل چهارم 55 تجزیه و تحلیل داده‌ها 55 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55 1-4مقدمه‏ 56 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56 3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58 5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59 1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59 Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67 3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68 Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71 فصل پنجم 83 نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83 ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83 1-5مقدمه 84 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85 1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85 2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85 3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86 4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86 5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87 4-5 پیشنهادها 87 5-5 محدودیت های تحقیق. 88 منابع و ماخذ 90 منابع فارسی: 91 منابع لاتین: 92 منابع اینترنتی: 93 Abstract: 94       جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57 ادامه جدول (1-4) 57 جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق. 59 جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی. 60 .جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانكی با حضور متغیر های كنترلی. 61 جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ سود بانكی و متغیر های كنترلی. 62 جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63 جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64 .جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های كنترلی. 65 جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های كنترلی. 66 جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67 جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68 جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69 .جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های كنترلی. 69 جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های كنترلی. 70 جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71 جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72 جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73 .جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های كنترلی. 73 جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های كنترلی. 74 جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75 جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76 جدول (24-4) معیار كفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77 جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77 جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77 جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78 جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78 جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های كنترلی. 79 جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های كنترلی. 80 جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81         چكیده : اطلاعات اقتصادی در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، كه یكی از موارد پر كاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه كشور ها می باشد . مدیران مالی شركت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه كردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یكی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شركت است . در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانكی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه كه همان نسبت بدهی در شركت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شركت های بازار سرمایه ایران و سایت بانك مركزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاكی از عدم ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است كه با وارد شدن متغیر های كنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، كه این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی كشور می باشد كه مدیران مالی شركت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده كشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده كنند.             مقدمه : در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شركت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یكی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است. در كشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شركت ها قابل پیش بینی كردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه كردن تصمیمات خود دارند ، ولی در كشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های كلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های كلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .      
منتشر شده در
 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش معماری 1 3,307
 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش معماری 1 3,307 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان مسکونی 2 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل…

 • تحقیق آشنایی با شعرای اپیکور زبان و ادبيات فارسي 50 715
 • تحقیق آشنایی با شعرای اپیکور زبان و ادبيات فارسي 50 715 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق آشنایی با شعرای اپیکور زبان و ادبيات فارسي 50 715 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت کاشی الوند در سال 83 مدیریت مالی 3 1,091
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت کاشی الوند در سال 83 مدیریت مالی 3 1,091 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت کاشی الوند در سال 83 مدیریت مالی 3 1,091 از سایت اصلی و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مدیریت 20 597
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مدیریت 20 597 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مدیریت 20 597 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق…

 • تحقیق بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته) اقتصاد 44 1,277
 • تحقیق بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته) اقتصاد 44 1,277 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع…

 • دانلودکارآموزی -موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب 68 ص کارآموزی 56 669
 • دانلودکارآموزی -موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب 68 ص کارآموزی 56 669 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی -موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی-بخش تحقیقات خاك و آب 68 ص کارآموزی 56 669 از سایت اصلی و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *