بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 229 347

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 229 347 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 229 347 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 229 347 در لینک زیر موجود میباشد بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1مقدمه 3 2-1بیان مسئله تحقیق. 4 3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6 4-1 تعریف موضوع تحقیق. 9 5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9 6-1 اهداف تحقیق. 10 7-1 چارچوب نظری. 11 8-1 مدل تحلیلی تحقیق: 15 9-1 فرضیه های تحقیق. 18 10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 19 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2  مقدمه 21 2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد 22 1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی. 22 2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 22 3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری. 24 4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی. 26 5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری. 27 6-2-2 اهمیت جریان های نقدی. 28 3-2  بخش دوم _تركیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- 30 1-3-2  اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی. 34 2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی. 34 4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن. 36 1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود 36 2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود 37 3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود 38 4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام 39 5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : 40 6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه 43 7-4-2  مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود 46 5-2بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه  ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت.. 48 1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود 48 2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 49 3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 50 6-2بخش پنجم_ پیشینه تحقیق. 50 فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 55 2-3 روش تحقیق. 55 3-3 اهداف تحقیق. 56 4-3 فرضیه های تحقیق. 57 5-3 مدل تحلیلی تحقیق: 58 6-3 جامعه آماری. 58 7-3 قلمرو تحقیق. 59 8-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 59 9-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 60 10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 63 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4 مقدمه 65 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 65 3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 67 1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 67 2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 68   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 90 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 91 1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 91 2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 92 3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 92 4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 93 5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 93 6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 94 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 94 4-5 پیشنهادها 95 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 95 2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 96 5-5 محدودیت های تحقیق. 96 پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسی. 101 منابع لاتین. 102 منابع اینترنتی. 103 چکیده انگلیسی: 104     جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 13 جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66 جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 68 جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 69 جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 70 جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70 جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود 73 جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 74 جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74 جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. 77 جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه  شرکت ها و سیاست پرداخت سود 78 جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79 جدول (12-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79 جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود 82 جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83 جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83 جدول (16-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 86 جدول (17-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 87 جدول ( 18-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 88       نمودار (1-3) : مدل تحلیلی تحقیق. 58 نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 71 نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسیون. 72 نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 75 نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسیون. 76 نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 80 نمودار (6-4) : خط و معادله رگرسیون. 81 نمودار (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 84 نمودار (8-4) : خط و معادله رگرسیون. 85       چكیده: ارزیابی عملكرد مالی شركتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملكرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملكرد استفاده می كنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به كار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملكرد می پردازند .مهمترین جنبه ای كه توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملكرد در نظر گرفته می شود، این است كه آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .
منتشر شده در
 • بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران علوم انسانی 128 697
 • بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران علوم انسانی 128 697 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان…

 • طرح مالی شركت محصولات كاغذی لطیف حسابداری 70 527
 • طرح مالی شركت محصولات كاغذی لطیف حسابداری 70 527 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طرح مالی شركت محصولات كاغذی لطیف حسابداری 70 527 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب طرح مالی شركت محصولات…

 • پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) علوم انسانی 6 508
 • پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) علوم انسانی 6 508 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) علوم انسانی 6 508 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه سبک هویت برزونسکی…

 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 پرسشنامه 6 771
 • پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 پرسشنامه 6 771 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 پرسشنامه 6 771 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • تحقیق روانشناسی شخصیت روانشناسی 83 551
 • تحقیق روانشناسی شخصیت روانشناسی 83 551 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق روانشناسی شخصیت روانشناسی 83 551 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تحقیق روانشناسی شخصیت روانشناسی 83 551 در لینک زیر موجود…

 • گزارش كارآموزی تعمیرگاه مکانیک خودرو کارآموزی 125 1,262
 • گزارش كارآموزی تعمیرگاه مکانیک خودرو کارآموزی 125 1,262 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش كارآموزی تعمیرگاه مکانیک خودرو کارآموزی 125 1,262 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش كارآموزی تعمیرگاه مکانیک خودرو کارآموزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *