بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 150 896

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 150 896 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 150 896 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 150 896 در لینک زیر موجود میباشد بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات تركیب مالكیت برشركتهای سهامی. 5 2-2-1  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی. 11 3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود 15 3-1 بیان مسئله 19 4-1 چهار چوب نظری تحقیق. 21 5-1 ضرورت انجام  تحقیق. 22 6-1 فرضیه های تحقیق. 23 7-1 اهداف تحقیق. 24 8-1 حدود مطالعاتی. 24 1-8-1  قلمرو  مکانی تحقیق. 24 2-8-1  قلمرو زمانی تحقیق. 24 3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 24 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 25 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 28 2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29 1-2-2 تئوری ساختار مالكیت.. 29 2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی. 29 3-2-2سهامداران و حاكمیت شركتی 32 4-2-2 تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی. 33 5-2-2 تركیب مالكیت و سهامداران عمده 34 1-5-2-2 فرضیه نظارت كارآ 36 2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیك. 36 3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی. 37 6-2-2 رابطه ساختار مالكیت با كارآیی بازار سرمایه 37 7-2-2 رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار. 38 8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات.. 42 9-2-2 اهمیت  حضور سهامداران عمده در حاكمیت شركتی. 45 10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. 46 11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات.. 47 12-2-2  تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام 48 13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شركت های عضو بورس.. 49 14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكمیت شركتی در بورس اوراق بهادار ایران. 50 15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات.. 51 16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار. 53 17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 55 18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 56 19-2-2 مدیریت سود 58 20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار. 59 1-20-2- 2اندازه شرکت.. 59 2-20-2-2 مالیات بر درآمد 60 3-20-2-2 قراردادهای بدهی. 60 4-20-2-2  انحراف در فعالیتهای عملیاتی. 61 5-20-2-2 تغییرپذیری سود 61 21-2-2 روش های مدیریت سود 61 22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به كمك متغیرهای حسابداری. 62 23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی. 63 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 66 2-3 روش تحقیق. 67 3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 67 4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 70 1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 71 2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 72 5-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73 6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 73 1-6-3  تحلیل توصیفی داده ها 74 2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق. 74 3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون. 75 4-6-3 رگرسیون خطی. 75 5-6-3 تكنیك حداقل مربعات.. 76 6-6-3  روش آزمون معنی داری رگرسیون. 77 7-6-3  ضریب تعیین … 78 8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 79 9-6-3 آزمون فرض آماری. 79 10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل. 80 11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری. 80 7-3 الگوی آزمون فرضیات.. 81 1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول. 81 2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم 81 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4 مقدمه‏ 84 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 85 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 87 1-3-4بررسی اعتبار مدل. 89 4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 90 5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 94 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 104 2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.. 104 1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 106 2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 108 3-5 پیشنهادهای تحقیق. 109 1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول. 109 2-3-5  پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم 110 4-5 محدودیت های تحقیق. 110 پیوست ها  پیوست الف ) نام شركتهای نمونه آماری. 113 پیوست ب ) خروجیهای آماری از نرم افزار SPSS. 118 منابع و ماخذ منابع فارسی: 131 منابع لاتین: 133 چکیده انگلیسی: 137       جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه 69 جدول 1-4: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. 86 جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی. 90 جدول 3-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه اول. 91 جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول. 93 جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری. 95 جدول 6-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم 97 جدول 7-4 : نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضیه دوم 99 جدول 8-4: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 102     چكیده: عموماً ا ین گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین  عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه كمك نرم افزار  EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار  SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بكاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است كه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یك ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی  می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمركز مالكیت  درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شركتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است كه بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می كند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلندمدت، در كنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شركتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون تركیب مالكیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شركتها نیز توجه نمایند. واژه های كلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمركزمالكیت،مدیریت سود     مقدمه: تركیب سهامداران شركت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالكیت شركتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانكها، شركتهای بیمه و شركتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا كه در كشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این  گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان  با تشویق این گروه به  سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع  اقتصادی جامعه كمك كرد. هدف این تحقیق بررسی  ارتباط  بین  عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته  شده  در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.    
منتشر شده در
 • مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم پزشکی 5 1,230
 • مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم پزشکی 5 1,230 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله با عنوان چالش های پرستاری برای قرن بیست و یکم پزشکی 5 1,230 از سایت اصلی و دانلود با…

 • کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از الگوریتم Colony مصنوعی برق 10 1,690
 • کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از الگوریتم Colony مصنوعی برق 10 1,690 دریافت محصول کامل و اصلی درباره کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از الگوریتم Colony مصنوعی برق…

 • تحقیق کارآفرینی روغن کشی از دانه های روغنی طرح های توجیهی و کارآفرینی 50 329
 • تحقیق کارآفرینی روغن کشی از دانه های روغنی طرح های توجیهی و کارآفرینی 50 329 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی روغن کشی از دانه های روغنی طرح های توجیهی و کارآفرینی 50 329 از سایت اصلی و…

 • تحقیق کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد طرح های توجیهی و کارآفرینی 25 1,040
 • تحقیق کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد طرح های توجیهی و کارآفرینی 25 1,040 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد طرح های توجیهی و کارآفرینی 25 1,040 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • تحقیق کارافرینی پرورش شتر مرغ طرح های توجیهی و کارآفرینی 62 453
 • تحقیق کارافرینی پرورش شتر مرغ طرح های توجیهی و کارآفرینی 62 453 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارافرینی پرورش شتر مرغ طرح های توجیهی و کارآفرینی 62 453 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • تحقیق کارآفرینی طراحی نرم افزار و صفحات وب طرح های توجیهی و کارآفرینی 40 402
 • تحقیق کارآفرینی طراحی نرم افزار و صفحات وب طرح های توجیهی و کارآفرینی 40 402 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی طراحی نرم افزار و صفحات وب طرح های توجیهی و کارآفرینی 40 402 از سایت اصلی و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *