بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 122 377

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 122 377 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 122 377 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 122 377 در لینک زیر موجود میباشد بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3 ـ 1 بیان مسئله 6 4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق. 8 5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق. 10 6 ـ 1 اهداف تحقیق. 10 7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13 1-7-1قلمرو مكانی تحقیق. 14 2-7-1قلمرو زمانی تحقیق. 14 3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق. 14 8 ـ 1 فرضیه های تحقیق. 14 9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 18 2 ـ 2 بازار مالی. 18 1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی. 19 1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19 3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واكنش بازار سرمایه 20 4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22 5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری. 22 6 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود 24 7 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده 25 8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده 26 9 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام 26 10 ـ 2 روشهای پیشبینی سود 27 1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكینز. 28 2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی. 29 11 ـ 2 بازده 30 12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30 1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31 2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31 13 ـ 2 اجزای بازده 31 1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی. 31 2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31 14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام 32 15 ـ 2  فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 35 1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 35 2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك. 36 2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی. 38 3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر. 39 4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران. 40 5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 41 16 ـ 2  تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 42 17 ـ 2 پیشینه تحقیق. 43 1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی. 43 2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی. 46 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 49 2 ـ 3 ـ روش تحقیق. 49 3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 50 4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51 5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها 54 6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها 54 1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 55 7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 59 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 62 2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62 3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق. 66 4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 66 5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67 6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفكیك. 68 1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68 1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 71 2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77 1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 81 3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی. 86 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 89 2 ـ 5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول. 90 1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 90 2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91 1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 91 3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی. 92 3ـ5 نتیجه گیری كلی تحقیق. 92 4ـ5 پیشنهادها 92 1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 93 2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش.. 93 3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 93 5ـ 5محدودیتهای تحقیق. 94 پیوست ها  پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 96 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 100 منابع لاتین: 103 منابع اینترنتی : 106 چکیده لاتین. 107       جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق. 9 جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 13 جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 53 جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق. 57 جدول (1ـ4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63 جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یك سال پس از ورود به بورس(B ) 64 جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67 جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68 جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69 جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69 جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A.. 73 جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول  به روش Enter 74 جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76 جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون  دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 77 جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78 جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78 جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B.. 82 جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83 جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85 جدول (16ـ4)  یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل   به تفكیك صنعت   86     نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای  پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A.. 70 نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A.. 71 نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای  پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B.. 79 نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B.. 80     چكیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .       مقدمه: امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود . سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .
منتشر شده در
 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) مدیریت مالی 37 784
 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) مدیریت مالی 37 784 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت تأمین مالی کوتاه مدت و میان…

 • پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین مدیریت 69 923
 • پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین مدیریت 69 923 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین مدیریت 69 923 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • دانلودکارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص کارآموزی 52 775
 • دانلودکارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص کارآموزی 52 775 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص کارآموزی 52 775 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی کشاورزی 363 1,071
 • جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی کشاورزی 363 1,071 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه فیزیولوژی وفیزیولوژی بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی کشاورزی 363 1,071 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام علوم انسانی 131 788
 • بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام علوم انسانی 131 788 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام علوم انسانی…

 • پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی شیمی 23 1,448
 • پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی شیمی 23 1,448 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن به روش میکروبی شیمی 23 1,448 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *