بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت علوم انسانی 99 482

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت علوم انسانی 99 482 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت علوم انسانی 99 482 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت علوم انسانی 99 482 در لینک زیر موجود میباشد بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

دانلود

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 5 2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5 3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6 4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7 5-1 فرضیه های تحقیق. 9 6-1 اهداف تحقیق. 10 7-1 حدود مطالعاتی. 10 8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 15 2-2 بورس اوراق بهادار. 15 3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16 4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17 5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17 6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19 7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 19 10-2 پیشینه تحقیق. 22 1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 29 2-3 روش تحقیق. 29 3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29 4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30 5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 31 6-3 متغیر های وابسته 32 7-3 متغیرهای مستقل. 32 8-3 متغیرهای کنترلی. 33 9-3  روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33 10-3  روش تجزیه وتحلیل داده ها 34 1-10-3  تحلیل همبستگی. 34 1-1-10-3  ضریب همبستگی. 35 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4 مقدمه‏ 38 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 38 3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 40 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 40 5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 41 1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: 41 1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول: 41 2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم 43 3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 46 4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48 2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم 49 1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم 49 2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم 51 3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم 53 4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 55 3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم 56 1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56 2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم 58 3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم 60 4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم 62 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 66 2-5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 66 1-2-5  نتایج فرضیه اصلی اول. 66 2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 69 3-2-5  نتایج فرضیه اصلی سوم 72 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75 4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75 7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76 8-5 محدودیت های تحقیق. 76 پیوست ها  جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78 منابع و ماخذ منابع فارسی: 81 منابع لاتین: 82 چکیده انگلیسی: 84       جدول (1-1) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران. 8 جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 39 جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق. 41 جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون. 42 جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 42 جدول (5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 43 جدول (6-4) آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی) 44 جدول (7-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 45 جدول( 8-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی ) 46 جدول (9-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 48 جدول (10-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول. 49 جدول (11-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی ) 50 جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 50 جدول (13-4) آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی) 51 جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 52 جدول(15-4) آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی) 53 جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 55 جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم 56 جدول (18-4) آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی ) 56 جدول (19-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 58 جدول (20-4) آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی ) 59 جدول (21-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 60 جدول(22-4) آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی ) 60 جدول (23-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 62 جدول (24-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم 63 جدول( 25-4) خلاصه نتایج. 64     نمودار (1 -3 ) مدل مفهومی تحقیق. 31     چكیده: بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی  بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت  بر روی کنترل عملکرد مدیریت  بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران  در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.     مقدمه: از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است . ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های  مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک ، مالک شرکتها می شوند ، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی می باشد)  به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت  داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که  آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد.      
منتشر شده در
 • مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان مقالات ترجمه شده 8 1,194
 • مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان مقالات ترجمه شده 8 1,194 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان مقالات ترجمه شده 8 1,194…

 • دانلود تحقیق در موردعنوان تاریخچه زبان و خط در عهد باستان عمران و نقشه کشی 60 746
 • دانلود تحقیق در موردعنوان تاریخچه زبان و خط در عهد باستان عمران و نقشه کشی 60 746 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق در موردعنوان تاریخچه زبان و خط در عهد باستان عمران و نقشه کشی 60 746…

 • دانلودکاراموزی حسابداری شركت برق منطقه ای فارس کارآموزی 64 725
 • دانلودکاراموزی حسابداری شركت برق منطقه ای فارس کارآموزی 64 725 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکاراموزی حسابداری شركت برق منطقه ای فارس کارآموزی 64 725 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلودکاراموزی حسابداری…

 • پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,827
 • پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,827 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی 50 1,827 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت طراحی خطوط انتقال گاز شیمی…

 • اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 500
 • اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 500 دریافت محصول کامل و اصلی درباره اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران…

 • افزایش مشتری وافزایش فروش و ده دلیل طلایی که چراپیامک بایدقسمتی ازبرنامه بازاریابی شما باشه فناوری اطلاعات 5 960
 • افزایش مشتری وافزایش فروش و ده دلیل طلایی که چراپیامک بایدقسمتی ازبرنامه بازاریابی شما باشه فناوری اطلاعات 5 960 دریافت محصول کامل و اصلی درباره افزایش مشتری وافزایش فروش و ده دلیل طلایی که چراپیامک بایدقسمتی ازبرنامه بازاریابی شما باشه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *