بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی علوم انسانی 99 391

بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی علوم انسانی 99 391 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی علوم انسانی 99 391 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی علوم انسانی 99 391 در لینک زیر موجود میباشد بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

دانلود

بررسی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1. بیان مسئله 6 4_1.چهارچوب نظری تحقیق : 9 5-1. فرضیه های تحقیق: 10 6-1. اهداف تحقیق. 10 7- 1.  حدود مطالعاتی. 11 8-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 14 2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. 16 3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی. 18 4-2. مالکیت سهام مدیریت.. 21 1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت: 21 2-4-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع: 21 3-4- 2. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر: 22 5-2 سهامداران عمده 22 6-2. پایداری سود(ثبات سود) 24 7-2. هموارسازی سود و كیفیت اقلام تعهدی. 26 8-2. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها 29 1-8-2. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها 31 2-8-2. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها 35 9-2 پیشینه تحقیق. 36 1-9-2 تحقیقات انجام شده در سایر كشورها پیرامون موضوع تحقیق. 36 2-9-2 تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق. 41 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3 مقدمه 46 2-3. روش تحقیق. 46 3-3.  فرضیههای تحقیق. 47 4-3 مدل تحقیق: 49 5-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 49 6-3 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 50 1-6-3. متغیر وابسته : 50 2-6-3. متغیرهای مستقل: 50 3-6-3. متغیرهای کنترلی: 52 7-3. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 53 8-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 54 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4 مقدمه‏ 58 2-4. آمار توصیفی. 59 3-4. آزمون نرمال بودن. 61 4-4. بررسی اعتبار مدل. 62 5-4. آزمون فرضیه های تحقیق. 62 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5 مقدمه 68 2-5. خلاصه  تحقیق. 68 3-5. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 70 4-5. پیشنهادات کاربردی. 71 5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 72 6-5. محدودیت های تحقیق. 73 پیوست ها  منابع و ماخذ منابع فارسی: 77 منابع لاتین: 80 چکیده انگلیسی: 83       جدول 1-4 : آمار توصیفی داده ها 60 جدول 2-4  آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 61 جدول 3-4 نتیجه آزمون فرضیه اول. 63 جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم 64 جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم 65     نمودار 1-2 مكانیزم های حاكمیت شركتی. 18 نمودار 2-2 مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی. 19 نمودار 3-2 مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی. 19 نمودار 4-2 ارزش های مبادله 31     چكیده: سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت(مالكیت سهام مدیریت) را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راكاهش دهد و در نتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد. باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید كه اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات كمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتكای كمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتكای بیشتر ازثبات كمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالكیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.       مقدمه: تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد كارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های كلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یك یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشاركتهایی، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شركتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشاركت صاحبان سرمایه های كوچك در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شركتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند كه به تشكیل شركتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید كه نه مستقیماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شركتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالكیت و اداره سرمایه در كشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران كار آزموده و حرفه ای انجامید كه در عین اقتدار كامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند.  
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملكرد شغلی علوم انسانی 16 1,352
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملكرد شغلی علوم انسانی 16 1,352 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملكرد شغلی علوم انسانی 16 1,352 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام علوم انسانی 131 782
 • بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام علوم انسانی 131 782 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام علوم انسانی…

 • پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست روانشناسی 5 954
 • پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست روانشناسی 5 954 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست روانشناسی 5 954 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست روانشناسی 5 954 در…

 • بودجه و نظارت پرسشنامه 2 1,652
 • بودجه و نظارت پرسشنامه 2 1,652 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بودجه و نظارت پرسشنامه 2 1,652 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بودجه و نظارت پرسشنامه 2 1,652 در لینک زیر موجود…

 • بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 681
 • بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 681 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام…

 • بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران علوم انسانی 45 1,043
 • بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران علوم انسانی 45 1,043 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران علوم انسانی 45 1,043 از سایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *