اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 524

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 524 دریافت محصول کامل و اصلی درباره اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 524 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 524 در لینک زیر موجود میباشد اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1 مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مسئله 5 4-1 فرضیه های پژوهش.. 7 5-1  اهداف پژوهش.. 8 6-1 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 8 7-1 حدود مطالعاتی. 9 8-1 روش پژوهش.. 9 9-1 متغیر های پژوهش.. 10 10-1 گرد آوری اطلاعات.. 10 11-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 10 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 14 2-2 گفتار نخست : مفاهیم سود 14 1-2-2سود سهام 14 2-2-2 مفهوم سود و تعاریف.. 15 3-2-2 حساب سود واقعی یا صوری. 17 4-2-2 ویژگی های سود حسابداری. 18 5-2-2 نقاط ضعف سود حسابداری. 18 6-2-2 نقاط قوت سود حسابداری. 19 7-2-2هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : 20 1-7-2-2 پایداری سود 20 2-7-2-2 قابلیت پیش بینی. 20 3-7-2-2 مربوط بودن سود به ارزش سهام : 21 4-7-2-2  به موقع بودن سود : 21 5-7-2-2 محافظه كارانه بودن سود : 22 8-2-2 سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی. 23 3-2 گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود 23 1-3-2 پیش بینی سودهای حسابداری آینده 23 2-3-2 پیش بینی یک رویداد اقتصادی. 24 3-3-2 تخمین سود 24 4-3-2 خطای پیش بینی سود 25 5-3-2 مدلهای مختلف پیش بینی. 26 6-3-2 اهداف پیش بینی. 26 1-6-3-2 موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی. 26 7-3-2 عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. 26 8-3-2 انواع شیوه های پیش بینی. 28 1-8-3-2 پیش بینی های قضاوتی 28 2-8-3-2 روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) 31 3-8-3-2 پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی 32 4-2 گفتار سوم : سیاست ها ی سود 33 1-4-2سیاست تقسیم سود 33 2-4-2 اهداف سیاست تقسیم سود 34 3-4-2مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود 34 1-3-4-2 نظریه عدم ارتباط تقسیم سود 35 4-4-2 تئوری انتظارات.. 36 5-4-2 تئوری های تقسیم سود 37 6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده 37 5-2 گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن. 38 1-5-2 شاخص و تعریف آن. 38 2-5-2 تاریخچه شاخص قیمت سهام 39 3-5-2 شاخص‌های بورس تهران. 39 1-3-5-2 شاخص کل قیمت.. 39 2-3-5-2 شاخص صنایع. 40 3-3-5-2 شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر. 40 4-3-5-2 شاخص قیمت و بازد نقدی. 41 5-3-5-2 شاخص بازده نقدی. 43 6-3-5-2 شاخص سهام شناور آزاد 43 1-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45 2-6-3-5-2 تعدیل ضریب سهام شناور آزاد 45 6-2 گفتار پنجم : بازده و انواع آن. 47 1-6-2بازده 47 1-1-6-2 انواع بازده 48 2-1-6-2بازده کمی. 48 3-1-6-2بازده کیفی. 51 2-6-2نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی. 52 1-2-6-2 نرخ بازده مورد انتظار. 53 2-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) 54 3-2-6-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) 56 3-6-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) 56 4-6-2ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران. 57 7-6-2الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار. 57 1-7-6-2استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی. 58 7-2 گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار. 59 1-7-2 تئوری گام تصادفی. 59 2-7-2 تئوری بازار کارآ 60 1-2-7-2 نظریه بازار کارآی سرمایه 60 2-2-7-2گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه 62 3-2-7-2 انواع الگوهای کارایی بازار. 64 8-2 گفتار هفتم : درصد پوشش سود 65 1-8-2درصد پوشش سود 65 2-8-2 صورتهای مالی استاندارد شده 66 3-8-2 صورتهای مالی با مقیاس مشترک.. 67 1-3-8-2 ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) 67 2-3-8-2 صورت سود و زیان هم مقیاس.. 67 9-2 گفتار هشتم :پیشینه پژوهش.. 68 1-9-2 پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 68 1-1-9-2 پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور. 68 2-1-9-2 پژوهشهای انجام شده دردرون کشور. 72 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 82 2-3 جامعه آماری. 82 3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 83 4-3 تعیین حجم نمونه 83 5-3 فرضیه های پژوهش.. 83 6-3 روش پژوهش.. 84 7-3 گرد آوری اطلاعات.. 84 8-3 متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها 84 9-3 تابع آماره 87 1-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو. 87 2-9-3 تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج. 87 3-9-3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87 4-9-3 آزمون دوربین – واتسون (DW) 88 5-9-3 تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه 89 6-9-3 دیاگرام پراکنش و معادله خط. 90 7-9-3 تحلیل رگرسیون. 91 8-9-3 ضریب همبستگی پیرسون. 91 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 93 2-4 شاخص توصیفی متغیرها 93 1-2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 94 3-4 آزمون فرضیه ها 96 1-3-4 آزمون فرضیه اول. 96 4-4 آزمون فرضیه یک پژوهش.. 96 1-4-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 96 5-4 آزمون فرضیه دوم : 101 1-5-4 آزمون فرضیه دو پژوهش.. 101 1-1-5-4 فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: 102 6-4 آزمون فرضیه سوم 106 7-4 آزمون فرضیه چهارم 112 8-4 آزمون فرضیه پنجم 117 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 125 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 125 1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول. 125 2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم 126 3-2-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم 126 4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم 127 5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم 127 3-5 ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها 127 4-5 پیشنهاد ها 128 1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 128 2-3-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 129 4-5 محدودیت های پژوهش.. 129 پیوست ها  پیوست شماره (1) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1388. 132 پیوست شماره (2) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع. 139 پیوست شماره (3) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته 144 پیوست شماره (4) جدول روش های آماری. 169 منابع و ماخذ  منابع فارسی: 181 منابع لاتین: 184 چکیده لاتین. 187       جدول (1-1) متغیر های پژوهش.. 10 جدول شماره (1-2):خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر. 77 جدول شماره (1-4):شاخص های توصیف کننده متغیرها 94 جدول شماره (2-4):آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 95 جدول شماره (3-4):آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 95 جدول (4-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 97 جدول (5-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 97 جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 98 جدول (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 99 جدول (8-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 102 جدول (9-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 102 جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 103 جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 104 جدول (12-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 107 جدول (13-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 107 جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 108 جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 109 جدول شماره (16-4) ضریب همبستگی پیرسون بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده و. 111 واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 111 جدول (17-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 112 جدول (18-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 112 جدول (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 113 جدول (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 114 جدول شماره (21-4) ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پوشش سود خالص و. 116 واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 116 جدول (22-4) : متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده 117 جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 117 جدول (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته 118 جدول (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته 119 جدول شماره (26-4) :ضریب همبستگی پیرسون بین درصد سهام شناور آزاد و. 121 واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها 121 جدول شماره (35-4):خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 122 جدول شماره (36-4) :ادامه خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 123     نموار(1-3) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه 83 نمودار(1-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع (با نماد Car10) 100 نمودار (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 101 نمودار(3-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع (با نماد Car20) 105 نمودار (4-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 106 نمودار(5-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 110 نمودار (6-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 110 نمودار(7-4) :دیاگرام پراکنش.. 111 نمودار(8-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 115 نمودار (8-4):پراکنش مقادیر استاندارد شده 115 نمودار (9-4):دیاگرام پراکنش.. 116 نمودار(11-4) : نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها (با نماد Q) 120 نمودار (12-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده 120 نمودار (13-4):دیاگرام پراکنش.. 121     چكیده: سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند . هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 117 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید . یافته های  پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص  دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که  درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است. واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته       مقدمه: سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد. سود حسابداری نقش عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری ایفا می کند . لیکن باید توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته است و لذا شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری بررسی نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و لذا دارای قدرت پیش بینی هستند .
منتشر شده در
 • دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای تحقیق مبتنی بر هدف نهایی مدیریت 47 625
 • دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای تحقیق مبتنی بر هدف نهایی مدیریت 47 625 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای تحقیق مبتنی بر هدف نهایی مدیریت 47 625 از سایت…

 • پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,690
 • پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,690 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,690 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) علوم پزشکی 212 725
 • اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) علوم پزشکی 212 725 دریافت محصول کامل و اصلی درباره اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) علوم پزشکی 212 725 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب اصول و…

 • تحقیق تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام عمران و نقشه کشی 29 722
 • تحقیق تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام عمران و نقشه کشی 29 722 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام عمران و نقشه کشی 29 722 از سایت…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سنقر جغرافیا 1 1,258
 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سنقر جغرافیا 1 1,258 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نقشه ی زمین شناسی شهرستان سنقر جغرافیا 1 1,258 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب نقشه ی زمین شناسی…

 • مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید علوم انسانی 39 495
 • مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید علوم انسانی 39 495 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *