ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری علوم انسانی 165 489

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری علوم انسانی 165 489 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری علوم انسانی 165 489 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری علوم انسانی 165 489 در لینک زیر موجود میباشد ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق  1-1)مقدمه 4 2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1) بیان مسئله 6 4-1) چارچوب نظری. 7 5-1) فرضیات تحقیق. 8 6-1) اهداف تحقیق. 8 7-1) اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 8-1) تعریف عملیاتی. 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 15 2-2( سرمایه های فکری. 15 1-2-2)  تعاریف مربوط به سرمایه های فکری. 20 2-2-2) بررسی موشکافانه علل وجود تفاوت ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه های فکری. 22 3-2-2) دلایل افزایش توجه به سرمایه فکری. 22 1-3-2-2) پدیده اقتصاد کلان. 22 2-3-2-2) خصوصیات موجود در منابع نامشهود 23 3-2) تاریخچه سرمایه فکری. 25 1-3-2) بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی: 27 1-1-3-2) سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی. 27 2-1-3-2)  نقش ماموریت در بالابردن عملکرد 29 3-1-3-2) مزیت رقابتی. 30 4-1-3-2) مزیت مشهود در مقابل نامشهود 31 5-1-3-2) مدیریت دانش، ابزاری برای تبدیل سرمایه های فکری به مزیت رقابتی. 31 6-1-3-2) ارتباط سرمایه ی فکری ، سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی. 32 4-2) اندازه گیری سرمایه فکری. 34 1-4-2) مدل های توصیفی سنجش سرمایه ی فکری. 35 1-1-4-2) مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. 38 2-1-4-2) مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. 39 3-1-4-2) مدل بازده دارایی ها 40 4-1-4-2) مدل های کارت امتیازی. 50 5-1-4-2) مدل های تجسمی. 51 2-4-2) مدل های تجویزی سنجش سرمایه ی فکری. 52 3-4-2) مدل های سنجش دارایی های/ سرمایه های دانشی. 53 4-4-2) ابزارهای سرمایه ی فکری. 54 5-2) افشاء سرمایه های فکری. 54 1-5-2) مقدمه 54 2-5-2) افشاء سرمایه های فکری. 55 3-5-2) تولد اولین و دومین گزارش  سرمایه های فکری در جهان. 55 4-5-2) تئوریهای ارائه شده در ارتباط با افشاء سرمایه های فکری. 56 5-5-2) فاکتورهای مهم در افشاء سرمایه های فکری. 58 1-5-5-2) اندازه شرکت.. 58 2-5-5-2) تمرکز مالکیت ها در یک نقطه 58 3-5-5-2)  استقلال هیئت مدیره 59 4-5-5-2) عمر شرکت.. 59 6-5-2) خصوصیات یک بیانیه افشاء مناسب.. 59 1-6-5-2) قابل پیشبینی کردن عملکرد 59 2-6-5-2) قابل استفاده بودن برای تصمیم گیرندگان. 60 3-6-5-2)  داشتن ارتباط با استانداردهای گزارش  دهی مالی موجود 60 7-5-2)  گزارش دهی سرمایه فکری. 61 8-5-2)  صورت وضعیت سرمایه های فکری. 62 1-8-5-2) گزارش سرمایه فکری. 63 2-8-5-2)گزارش جریان سرمایه فکری. 63 3-8-5-2)گزارش یادداشت سرمایه فکری. 63 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق  1-3) مقدمه 69 2-3)روش تحقیق. 69 3-3) قلمرو تحقیق. 70 1-3-3) قلمرو موضوعی. 70 2-3-3) قلمرو مكانی. 70 3-3-3) قلمرو زمانی. 70 4-3) روش‏های گردآوری اطلاعات.. 71 5-3) ابزار گردآوری اطلاعات.. 72 6-3) مدل مفهومی تحقیق. 72 7-3) جامعه آماری تحقیق. 73 8-3) آزمون فرضیه‏ها 74 9-3) روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 75 1-9-3) آزمون همبستگی. 75 2-9-3( رگرسیون چندگانه 76 3-9-3) آزمون نرمال بودن ( كولموگروف- اسمیرنوف ) 76 4-9-3- آزمون خود همبستگی ( دوربین- واتسن ): 77 5-9-3) چند هم‏خطی: 77 6-9-3) بررسی نرمال بودن خطاها 78 10-3) شیوه اندازه‏گیری متغیرهای پژوهش.. 78 1-10-3) مولفه های سرمایه فکری. 78 1-1-10-3) كارایی سرمایه فیزیكی : 79 2-1-10-3) كارایی سرمایه انسانی. 79 3-1-10-3) كارایی سرمایه ساختاری. 80 2-10-3) شاخص های تصمیمات سرمایه گذاران: 80 1-2-10-3) نوسانات قیمت سهام 81 2-2-10-3) حجم معاملات سهام 81 3-2-10-3)نسبت قیمت به سود 82 4-2-10-3)سود هر سهم 83 5-2-10-3)سود نقدی پرداخت شده: 84 6-2-10-3)ریسک سیستماتیک (B): 84 7-2-10-3)ثبات روند EPS: 85 3-10-3) متغیرهای کنترل. 85 1-3-10-3) اندازه شرکت.. 85 2-3-10-3) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 85 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها  1-4) مقدمه‏ 88 2-4) شاخص‏های توصیفی متغیرها 89 3-4) روش آزمون فرضیه‏های تحقیق. 93 1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 93 4-4) تجزیه‏وتحلیل فرضیه‏های تحقیق. 94 1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته 95 2-4-4)آزمون فرضیه  اول. 96 3-4-4) آزمون فرضیه دوم 101 4-4-4) آزمون فرضیه  سوم 105 5-4-4) آزمون فرضیه  چهارم 109 1-5-4-4) ضرایب مقدار ویژه و شاخص وضعیت بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و EPS . 113 6-4-4) آزمون فرضیه  پنجم 114 7-4-4) آزمون فرضیه  ششم 118 8-4-4) آزمون فرضیه  هفتم 122 9-4-4) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 126 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  1-5) مقدمه 129 2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 129 1-2-5) نتیجه فرضیه  اول. 130 2-2-5) نتیجه فرضیه  دوم 130 3-2-5) نتیجه فرضیه  سوم 131 4-2-5) نتیجه فرضیه  چهارم 131 5-2-5) نتیجه فرضیه  پنجم 132 6-2-5) نتیجه فرضیه  ششم 133 7-2-5) نتیجه فرضیه  هفتم 133 3-5) نتیجه گیری کلی. 134 4-5) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 135 5-5) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 135 6-5) محدودیتها و موانع تحقیق. 136 پیوست ها پیوست الف) اسامی شرکت های نمونه و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 138 پیوست ب) همبستگی و رگرسیون به تفکیک سال. 140 منابع و ماخذ منابع فارسی: 145 منابع لاتین: 146 چکیده انگلیسی: 148     جدول 1-2 مهم ترین تعاریف ارائه شده توسط محققان. 21 جدول 2-2: سیر تکاملی سرمایه فکری. 25 جدول 3-2 گزارش سرمایه فکری شرکت.. 63 جدول 1-3 نحوه محاسبه متغیرها 80 جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 89 جدول 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 90 جدول 3-4 : آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 96 جدول 4-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و نوسانات قیمت سهام. 97 جدول 5-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و نوسانات قیمت سهام 97 جدول 6-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و نوسانات قیمت سهام 98 جدول 7-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و نوسانات قیمت سهام 99 جدول 8-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و نسبت قیمت به سود. 101 جدول 9-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و نسبت قیمت به سود 102 جدول 10-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و نسبت قیمت به سود. 102 جدول 11-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و نسبت قیمت به سود 103 جدول 12-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و حجم معاملات سهام. 105 جدول 13-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و حجم معاملات سهام 106 جدول 14-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و حجم معاملات سهام . 106 جدول 15-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و حجم معاملات سهام 108 جدول 16-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و EPS. 110 جدول 17-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و EPS. 110 جدول 18-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و EPS . 111 جدول 19-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و EPS. 112 جدول 20-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و ثبات روند EPS. 114 جدول 21-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و ثبات روند EPS. 115 جدول 22-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و ثبات روند EPS. 115 جدول 23-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و ثبات روند EPS. 116 جدول 24-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و DPS. 118 جدول 25-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و DPS. 119 جدول 26-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و DPS  119 جدول 27-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و DPS. 120 جدول 28-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و ریسک سیستماتیک . 122 جدول 29-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فكری و ریسک سیستماتیک… 123 جدول 30-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و ریسک سیستماتیک. 123 جدول 31-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فكری و ریسک سیستماتیک… 124 جدول 32-4: ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای تصمیمات سرمایه گذاران. 126 جدول  33-4 رابطه بین سرمایه فکری با سه متغیر حجم معاملات سهام ، EPS و DPS. 127     نمودار 1-2 چارچوبی برای نشان دادن جریان سرمایه های فکری. 60 نمودار 2-2 : صورت وضعیت سرمایه های فکری. 62 نمودار 1-3 مدل طبقه‏بندی دارایی‏های یك شركت.. 72 نمودار 2-3 مدل تبیینی تحقیق. 73 نمودار 1-4: هیستوگرام نوسانات قیمت سهام 100 نمودار 2-4: نمودار پراكندگی متغیر نسبت قیمت به سود 100 نمودار3-4: هیستوگرام نسبت قیمت به سود 104 نمودار4-4: نمودار پراكندگی متغیر نسبت قیمت به سود. 104 نمودار5-4: هیستوگرام حجم معاملات سهام 108 نمودار6-4: نمودار پراكندگی متغیر حجم معاملات سهام 109 نمودار7-4: هیستوگرام EPS. 113 نمودار8-4: نمودار پراكندگی متغیر EPS. 113 نمودار 9-4: هیستوگرام ثبات روند EPS. 117 نمودار 10-4: نمودار پراكندگی متغیر ثبات روند EPS. 117 نمودار 11-4: هیستوگرام DPS. 121 نمودار 12-4: نمودار پراكندگی متغیر DPS. 121 نمودار 13-4: هیستوگرام ریسک سیستماتیک. 125 نمودار 14-4: نمودار پراكندگی متغیر ریسک سیستماتیک. 125     چكیده: فرایند تصمیم گیری سرمایه گذارن، تحت تاثیر تركیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است، اما گزار ش هایی كه مدیران در رابطه با عملكرد و نحوه فعالیت شركت به بازار سرمایه ارایه می كنند، صرفا ابعاد مالی و مشهود قضیه را در بر می گیرد و کمتر اطلاعاتی در مورد اقلام نامشهود را در بر میگیرد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری در مورد عوامل نامشهودی كه بر قیمت سهام موثر است، نیاز دارند . در این تحقیق سعی شده قدرت مربوط بودن اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری از طریق آزمون های آماری اندازه گیری شود تا به کمک آن بتوانیم به سرمایه گذاران متغیرهایی را معرفی کنیم تا آن ها بتوانند با وارد کردن این متغیرها در مدل تصمیم خود به بازده بهتری دست یابند. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و سه شاخص تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS (فرضیات سوم ، چهارم و ششم ) رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان به سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS استفاده میکنند پیشنهاد کرد که جهت بالاتر بردن بازده خود می توانند متغیر سرمایه فکری را نیز در مدل تصمیم خود وارد کنند. همچنین در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و چهار شاخص دیگر تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای نوسانات قیمت سهام ، نسبت قیمت به سود ، ثبات روند EPS و ریسک هر سهم (فرضیات اول ، دوم ، پنجم و هفتم ) هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از این چهار متغیر استفاده می کنند ، در صورت افزودن متغیر سرمایه فکری به جمع متغیرهای موجود در مدل تصمیم خود ، تغییر عمده ای را در بازده خود نخواهند دید. واژه گان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه ساختاری، تصمیمات سرمایه گذاران     مقدمه: شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکت ها دیگر بر پایه درایی های مشهود آنها نباشد . آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی های نامشهود و به عبارتی سرمایه های  فکری آنهاست. این قبیل شرکت ها با برقراری ارتباط مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش ، تکنیک های سازمانی و مهارتهای تخصصی خود توانسته اند این امر را محقق سازند . امروزه سود پایدار زمانی بدست می آید که اولا سازمانها راه بدست آوردن دانش را یاد بگیرند و ثانیا این دانش را مدیریت نموده و باکمک فرایندهای موجود در مدیریت دانش به سرمایه های فکری تبدیل نمایند. زمانی که شرکت ها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می نمایند با چالش های بزرگی مانند پویایی ، عدم اطمینان و پیچیدگی روبرو می گردند. در چنین محیط کسب و کاری نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه های فکری و کنترل آنها فزونی می یابد. اهمیت زیاد این موضوع منجر گردیده تا شرکت ها تلاش زیادتری در جهت شناسایی دارایی های نامشهود خود و از سویی مدیریت مناسب آنها نمایند
منتشر شده در
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 700
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 700 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی روانشناسی 44 504
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی روانشناسی 44 504 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی روانشناسی 44 504 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری…

 • تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 989
 • تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 989 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 989 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تایر طراحی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت علوم انسانی 27 819
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت علوم انسانی 27 819 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت علوم انسانی 27 819 از سایت اصلی و دانلود با…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدل کیفیت خدمات سروکوال روانشناسی 54 920
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدل کیفیت خدمات سروکوال روانشناسی 54 920 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره مدل کیفیت خدمات سروکوال روانشناسی 54 920 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) مدیریت مالی 52 949
 • دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش) مدیریت مالی 52 949 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *