ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 176 582

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 176 582 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 176 582 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 176 582 در لینک زیر موجود میباشد ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران چكیده:.. 1 مقدمه:.. 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 4 2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5 1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی) 7 2-2-1  ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی) 7 3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8 4-1 . اهداف پژوهش.. 10 5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11 1-5-1.فرضیه اول. 11 2-5-1.فرضیه دوم 11 3-5-1. فرضیه سوم 11 6-1 . روش پژوهش.. 11 7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12 8-1 . قلمرو پژوهش.. 12 9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12 10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13 11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17 1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17 2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20 1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21 2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23 3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24 3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26 4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26 5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27 6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی. 27 7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28 1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28 2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت  مبتنی برروابط. 29 3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29 4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30 8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30 1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31 2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32 9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34 2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35 1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35 2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36 1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36 2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36 3-2-2-2. انگیزه های سیاسی. 37 4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37 5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38 6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38 7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39 8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39 3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39 4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40 1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40 2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41 3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41 4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42 5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42 3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45 1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45 2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46 3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47 4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47 1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47 2-4-3-2. کفایت مدیران. 48 3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48 5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49 6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49 7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49 8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50 4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50 1-4-2 . مالکیت پراکنده 50 2-4-2. مالکیت متمرکز. 51 3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52 4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52 5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53 5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54 1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54 2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55 3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56 4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56 6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57 1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57 2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه : 67 2-3. جامعه آماری. 67 3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68 4-3. روش پژوهش.. 70 5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71 6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها 71 1-6-3. متغیر های مستقل. 71 2-6-3. متغیرهای وابسته 71 7-3.تابع آماره 74 1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 74 2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74 3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74 4-7-3. معادله خط. 75 5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75 6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4-‏ مقدمه: 78 2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 78 3-4. آزمون فرضیه ها 79 1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79 2-3-4. آزمون فرضیه دوم 85 3-3-4. آزمون فرضیه سوم 91 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 100 2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100 1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه  اول. 100 2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم 101 3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم 101 3-5. پیشنهادها 102 1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102 2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103 4-5. محدودیت های پژوهش.. 103 پیوستها: پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387. 105 پیوست شماره 2:  نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109 پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113 پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA) 126 پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140 منابع و ماخذ: منابع فارسی: 154 منابع لاتین: 157 منابع اینترنتی: 158 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….159              نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی. 33  نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43  نگاره شماره 1-6-2  خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63 نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی. 69 نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 79 نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80 نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81 نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81 نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84 نگاره شماره (6-4): همبستگی ها 84 نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85 نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86 نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87 نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87 نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90 نگاره شماره (12-4): همبستگی ها 90 نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91 نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92 نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93 نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93 نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96 نگاره شماره (18-4): همبستگی ها 96   نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97 نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 98           نمودار شماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها 14 نمودار شماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 82 نمودار شماره (3-4) :دیاگرام  پراکنش.. 83 نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83 نمودار شماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 88 نمودار شماره (6-4) :دیاگرام  پراکنش.. 89 نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 89 نمودار شماره (9-4) :دیاگرام  پراکنش.. 95 نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 95   چكیده: حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد . بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.     مقدمه: بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی[1] که براستقلال    حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید. در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت. حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.   1-Sarabanes- Oxley
منتشر شده در
 • فردوسی و انگیزه او زبان و ادبيات فارسي 23 1,378
 • فردوسی و انگیزه او زبان و ادبيات فارسي 23 1,378 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فردوسی و انگیزه او زبان و ادبيات فارسي 23 1,378 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب فردوسی و…

 • دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان عمومی 35 578
 • دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان عمومی 35 578 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن جغرافیا 1 971
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن جغرافیا 1 971 دریافت محصول کامل و اصلی درباره شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن جغرافیا 1 971 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب شیپ فایل محدوده سیاسی…

 • بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس مقالات ترجمه شده 3 751
 • بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس مقالات ترجمه شده 3 751 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد میکروبی توسط لاکتوباسیلوس مقالات ترجمه شده 3 751 از سایت…

 • مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات پایداری سود،هموار سازی سود علوم انسانی 118 560
 • مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات پایداری سود،هموار سازی سود علوم انسانی 118 560 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری کاربرد های مختلف سود,مفاهیم سود, اشخاص ذینفع و ذیحق در سود,ثبات…

 • فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش معماری 1 1,075
 • فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش معماری 1 1,075 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات آپارتمان مسکونی 5 طبقه با مبلمان و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *